Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 września 2019 09:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania było w Gminie Haczów.

GOPS.261.1.2019 Haczów, dnia 23.09.2019 r.


Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w zapytaniu ofertowym


Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania było w Gminie Haczów.


ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż zmienia w zapytaniu ofertowym następujące zapisy dotyczące punktu III:

Opis realizacji zadania:

A.Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2

2.Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja) oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

7.Osoby bezdomne z terenu gminy Haczów będą zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z uchwałą NR XLIII/290/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 19 lipca2018 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2019, poz. 1507 z późn. zm.)

9.Wykonawca wyłoniony z zapytania obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia GOPS dokumentacji dotyczącej przebywających mieszkańców w schronisku.

13.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub telefonicznego poinformowania o sytuacji wydalenia klienta z placówki z podaniem przyczyny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zdarzenia.

B.Zadanie Nr 3 i Zadanie Nr 4

2.Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi, wyżywieniem (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja) oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

7.Osoby bezdomne z terenu gminy Haczów będą zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z uchwałą NR XLIII/290/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 19 lipca2018 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2019, poz. 1507 z późn. zm.)

9.Wykonawca wyłoniony w konkursie obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia GOPS dokumentacji dotyczącej przebywających mieszkańców w schronisku.

13.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub telefonicznego poinformowania o sytuacji wydalenia klienta z placówki z podaniem przyczyny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zdarzenia.

C.Zadanie Nr 5

8.Podmiot wyłoniony z zapytania obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia GOPS dokumentacji dotyczącej przebywających tam osób;

D.Zadanie Nr 6

8.Podmiot wyłoniony z Zapytania obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia GOPS dokumentacji dotyczącej przebywających tam osób.


Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.


Kierownik GOPS Haczów

Stanisława Stepek

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie