Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2018 13:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zgłoszenie zgonu

Procedura i niezbędne dokumenty

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego Haczów ( pokój nr 10 – UG Haczów)
36-213 Haczów
tel. 13 43 91 002 w.25


Dokumenty wymagane:

1. Karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia stwierdzającego zgon.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej
3. Paszport osoby zmarłej.
4. Ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu.
5. Zezwolenie na pochowanie zwłok wydane przez prokuratora- w sytuacji gdy śmierć osoby nastąpiła z nienaturalnych przyczyn.


Termin załatwienia:

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.


Właściwość urzędu stanu cywilnego.

Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego ze względu na miejsce zgonu lub miejsce znalezienia zwłok.


Zgłoszenia zgonu dokonuje na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj. najbliższa rodzina osoby zmarłej, tj:

 • małżonek,
 • krewni zstępni (dzieci, wnuki) lub wstępni( rodzice, dziadkowie),
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (teść, teściowa, zięć, synowa).

Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego się dobrowolnie zobowiążą.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu i dokumentów jak wyżej.

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.


Zwolnienie z opłaty skarbowej:

 • sporządzenie aktu zgonu,
 • pierwszy odpis skrócony aktu zgonu wydany osobie zgłaszającej zgon.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r., o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego (Dz. U z 2015 r., poz. 225)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz. 231)

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie