Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 czerwca 2018 15:04 | wersja 18 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zgłoszenie oraz opis procedury

OD 17 CZERWCA 2017 r. ZMIANA W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW, KTÓRE ROSNĄ NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I SĄ USUWANE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Urząd Gmin w Haczowie informuje, że z dniem 17 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074).

Uchwalona ustawa wprowadza do ustawy o ochronie przyrody zmiany:

-na wycinkę drzew która przeprowadzana będzie na prywatnej posesji , której cel nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal nie potrzebne będzie uzyskanie zezwolenia, jednakże OBOWIĄZKOWE będzie dokonanie zgłoszenia do Urzędu Gminy w Haczowie zamiaru usunięcia drzewa jeżeli obwód na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew. Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Zgłoszenie musi zawierać:

-imię i nazwisko wnioskodawcy

-oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte

-rysunek lub mapkę określający usytuowanie drzewa na nieruchomości

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia , pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin, pod warunkiem że Wójt Gminy Haczów nie wniesie sprzeciwu.

Ważne – jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie nowego zgłoszenia.

Jeśli po wycięciu drzew na podstawie zgłoszenia, zostanie złożony w ciągu 5 lat wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z działalnością gospodarczą, właściciel nieruchomości poniesie opłatę za usunięcie drzew.

Zgodnie z nowym prawem organ będzie mógł nie zgodzić się na wycinkę m.in.:

  • Na terenach objętych formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust.1-5 (np.: obszarów Natura 2000, parku narodowego)
  • z obszaru nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • z terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego -minister środowiska ma obowiązek wydania w ciągu pół roku rozporządzenia, w którym określone zostaną kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.
  • Jeżeli zgłoszenie dotyczyć będzie usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie