Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

8 sierpnia 2019 15:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Procedura oraz niezbędne dokumenty.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

 • Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
 • Karta urodzenia – przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą,
 • Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika


Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.


Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Gminy Haczów

nr rachunku 52 8642 1070 2007 7000 0749 0001

 • na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 5.


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego Haczów

36-212 Haczów 573


Sposób załatwienia sprawy:

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Zgłoszenia urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia dziecka, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców. W przypadku matki dziecka, która w chwili urodzenia dziecka ma skończone 16 lat przekazanie pełnomocnictwa nie jest możliwe. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia oraz wybiera dziecku imię z urzędu. O sporządzeniu aktu urodzenia kierownik urzędu stanu cywilnego informuje rodziców dziecka.

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia

w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. (więcej informacji w karcie Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy).

Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego

w Haczowie dokonywane jest zameldowanie nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.


Termin załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia wydany zostanie z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.


Tryb Odwoławczy:

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki

adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Haczowie.


Termin odwołania:

 • 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

 • Art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 30, 47, 52-57, 59 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1904);
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2305);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.);
 • Art. 4, 5, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464);
 • Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 758 z późn. zm.).

 

6 listopada 2013 13:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Procedura oraz niezbędne dokumenty.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Haczowie
36-213 Haczów
tel. 13 4391002 wew. 25

Wymagane dokumenty:

 • Ważny dowód osobisty z aktualnym miejscem zameldowania matki i ojca dziecka – do wglądu,
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców pozostających w związku małżeńskim,
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje/ pozostawała w separacji,
 • Odpis skrócony aktu urodzenia matki gdy matka dziecka jest panną,
 • Odpis skrócony aktu zgonu męża matki - gdy matka dziecka jest wdową.

Termin załatwienia:

Akt urodzenia sporządzony jest niezwłocznie po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej jest sporządzenie aktu urodzenia i wydanie 3 pierwszych odpisów skróconych aktu urodzenia.

Dodatkowe informacje:

 • Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka w terminie do 14 dni od dnia urodzenia dziecka.
 • Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są matka dziecka lub ojciec jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa. Ponadto osoba zobowiązana może ustanowić pełnomocnika do załatwienia tej sprawy.
 • Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnienie płci dziecka.
 • W ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka, rodzice mogą złożyć pisemne oświadczenie o zmianie imienia dziecka.
 • Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia tego zdarzenia należy dokonać w ciągu 3 dni w takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce Uwagi: „dziecko urodziło się martwe”.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie