Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2013 13:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Procedura oraz niezbędne dokumenty.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Haczowie
36-213 Haczów
tel. 13 4391002 wew. 25

Wymagane dokumenty:

  • Ważny dowód osobisty z aktualnym miejscem zameldowania matki i ojca dziecka – do wglądu,
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców pozostających w związku małżeńskim,
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje/ pozostawała w separacji,
  • Odpis skrócony aktu urodzenia matki gdy matka dziecka jest panną,
  • Odpis skrócony aktu zgonu męża matki - gdy matka dziecka jest wdową.

Termin załatwienia:

Akt urodzenia sporządzony jest niezwłocznie po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej jest sporządzenie aktu urodzenia i wydanie 3 pierwszych odpisów skróconych aktu urodzenia.

Dodatkowe informacje:

  • Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka w terminie do 14 dni od dnia urodzenia dziecka.
  • Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są matka dziecka lub ojciec jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa. Ponadto osoba zobowiązana może ustanowić pełnomocnika do załatwienia tej sprawy.
  • Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnienie płci dziecka.
  • W ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka, rodzice mogą złożyć pisemne oświadczenie o zmianie imienia dziecka.
  • Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia tego zdarzenia należy dokonać w ciągu 3 dni w takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce Uwagi: „dziecko urodziło się martwe”.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie