Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2016 11:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie Wójta Gminy Haczów IIG.6220.7.2016 z 2016-06-21

zostanie wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trześniów „Do oczyszczalni”nr 11575R w km 0+919-2+083”

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dnia 21.06.2016

IIG.6220.7.2016

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) niniejszym informuję, że w związku z wnioskiem Gminy Haczów z dnia 2016-04-29 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trześniów „Do oczyszczalni”nr 11575R w km 0+919-2+083”, zostanie wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie, 36-213 Haczów nr 573, na tablicy ogłoszeń w miejscowości, w której realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, tj. miejscowość Trześniów.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Otrzymują :

1. Inwestor

2. strony postępowania

3. a/a

Wyk. M.R.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie