Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lutego 2017 08:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zawiadomienie Wójta Gminy Haczów IIG.6220.2.2017 z 07.02.2017r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Haczów na lata 2017-2022” i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.2.2017

Haczów, dnia 07.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), Wójt Gminy Haczów
zawiadamia


o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Haczów na lata 2017-2022” i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Głównym celem niniejszego planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Haczów na lata 2017-2022”.


Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Haczów na lata 2017-2022” w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 08.02.2017 r. do 28.02.2017r. włącznie.

Uwagi lub wnioski złożone przez społeczeństwo po upływie 21-dniowego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie – w Referacie Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych, pok. nr 15 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: [email protected] od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Haczów.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie