Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lutego 2018 14:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie-Obwieszczenie znak:IIG.6220.6.2017.2018 z dnia 28.02.2018r.

dot. wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowa telefonii komórkowej Play o numerze BRZ7002_A w postaci stalowej wieży kratowej o wysokości całkowitej (wraz ze sztycą odgromową) 55,50 m wraz z 9 antenami sektorowymi oraz 4 antenami radioliniowymi, urządzeniami RRU, urządzeniami APM+BC oraz zasilaniem na działce nr 877, obręb ewidencyjny 0004 Jasionów w miejscowości Jasionów”.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.6.2017.2018

Haczów, dnia 28.02.2018r.
Zawiadomienie - Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania


Wójt Gminy Haczów, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art.73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),
zawiadamia,

że na wniosek z dnia 22 stycznia 2018r. (data wpływu 26.01.2018r.) Pana Jacka Kowrygo działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 grudnia 2017 r. w imieniu spółki P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02 -677 Warszawa, uzupełniony pismem z dnia 22 lutego 2018r. (data wpływu 26.02.2018r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowa telefonii komórkowej Play o numerze BRZ7002_A w postaci stalowej wieży kratowej o wysokości całkowitej (wraz ze sztycą odgromową) 55,50 m wraz z 9 antenami sektorowymi oraz 4 antenami radioliniowymi, urządzeniami RRU, urządzeniami APM+BC oraz zasilaniem na działce nr 877, obręb ewidencyjny 0004 Jasionów w miejscowości Jasionów”.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym z jego etapów. Ponadto zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie, Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Zgodnie ze złożona dokumentacją ww. przedsięwzięcie może zostać zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71).


Na podstawie art. 64 ust. 1,2 i 4 ustawy ooś w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie.


Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.


W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia (art. 41 § 1 k.p.a. ); zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Haczowie (36-213 Haczów nr 573) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów: http://haczow.dobrybip.pl/.

Niniejsze zawiadomienie będzie wywieszone w miejscu, gdzie planowana inwestycja będzie realizowana, przy czym na dalszym etapie przedmiotowego postępowania z wszelkimi informacjami zapoznać się można będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie (36-213 Haczów nr 573) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów: http://haczow.dobrybip.pl/.


Sprawę prowadzi:
Marcin Rolniak, tel. 013 4391002 wew. 43, [email protected]

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie