Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 października 2018 15:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 09.10.2018 znak:IIG.6220.1.2018

Dotyczy: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2005R Haczów –Wróblik Szlachecki w km 0+000 – 0+200 oraz 0+375 – 1+220 w miejscowości Haczów” realizowanego na działce oznaczonej nr ewid. gruntów: 3211 w m. Haczów.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.62220.1.2018

Haczów, dnia 09.10.2018r.
Zawiadomienie - Obwieszczenie


Dotyczy: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2005R Haczów –Wróblik Szlachecki w km 0+000 – 0+200 oraz 0+375 – 1+220 w miejscowości Haczów” realizowanego na działce oznaczonej nr ewid. gruntów: 3211 w m. Haczów.

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję, że pismem znak: RZ.RZŚ.436.173.2018 z dnia 8 października 2018 r. (data wpływu: 09.10.2018r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w opinii stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.


Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie (36-213 Haczów nr 573) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów: http://haczow.dobrybip.pl/.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sprawę prowadzi: Marcin Rolniak, tel. 013 4391002 wew. 43, [email protected]

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Otrzymują:
1. Strony postępowania przez Obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. a/a

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie