Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 marca 2016 12:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak:IIG.6220.3.2016 z dnia 15.03.2016r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska-Jasionów".

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.3.2016 Haczów, dnia 17.03.2016 r.
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 71, art. 73 ust.1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).
zawiadamiam
że na wniosek Powiatu Brzozowskiego, 36-200 Brzozów ul. Armii Krajowej 1 z dnia 11.03.2016 r. (data wpływu 15.03.2016 r. ) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska-Jasionów” realizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. gruntów: 377/1, 1275, 694 w m. Jabłonica Polska.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym z jego etapów. Ponadto zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie, Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.


Z up. Wójta

mgr Anna Musiał

SEKRETARZ GMINY

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie