Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 września 2016 09:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: IIG.6220.10.2016 z dnia 27.09.2016 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów dla wsi Trześniów przysiółek Łęg”.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.10.2016

Haczów, dnia 27.09.2016 r.
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),
zawiadamiam
że na wniosek Gminy Haczów, 36-213 Haczów Nr 573 z dnia 26.09.2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów dla wsi Trześniów przysiółek Łęg”.


Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym z jego etapów. Ponadto zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie, Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Z upoważnienia Wójta

mgr Anna Musiał

Sekretarz Gminy

Otrzymują :
1. Inwestor
2. Strony – przez Obwieszczenie
3. a/a

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie