Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 listopada 2019 15:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/297/2010 Rady Gminy Haczów z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 94, poz. 1709)

zarządzam, co następuje:

§ 1 .

Przeprowadzić konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 .

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu będącego przedmiotem konsultacji.

§ 3.

1. Konsultacje projektu aktu określonego w §1 trwać będą od 8 listopada 2019 r. do 21 listopada 2019 r.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania pisemnych opinii, uwag lub wniosków w sprawie Programu w następujący sposób:

  1. ) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]
    lub faksem na numer: 13-43-91-0-696,
  2. ) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów,
  3. ) osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów - do dnia 21 listopada 2019 r.

§ 4 .

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie