Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 października 2019 13:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 84/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Haczów


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), Uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów oraz Uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Haczów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Haczów

zarządzam,

co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Haczów oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego położona jest przeznaczona do sprzedaży nieruchomość.
  2. Informację o wywieszeniu w/w wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym, co najmniej powiat oraz na stronie internetowej www.bip.haczow.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie