Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 3 lipca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Haczów

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art.25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazach, stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

1.Wykazy, o których mowa w §1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Haczów oraz na stronie internetowej www.bip.haczow.pl.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 59/2019

Wójta Gminy Haczów

z dnia 8 lipca 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204), uchwały Rady Gminy Haczów Nr XXVI/192/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Haczów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 742/6

Jednostka ewidencyjna: Haczów;

Obręb: Haczów;

Numer KW: KS1B/00053188/1

Powierzchnia nieruchomości:

742/6 – 0,8296 ha , powierzchnia do dzierżawy PsIII – 0,7728 ha

Opis nieruchomości:

Działka częściowa zajęta pod budynek stacji uzdatniania wody, odgrodzony od pozostałej części działki ogrodzeniem trwałym, posiadająca dostępu do drogi publicznej.

Topografia terenu korzystna – teren płaski.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działki przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Brak

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego:

742/6 – 237,85 zł

Termin wnoszenia opłat:

raz w roku do 15 listopada

Uwagi:

Czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej krajowej ceny skupu 1 dt pszenicy z półrocza poprzedzającego termin płatności.


Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 59/2019

Wójta Gminy Haczów

z dnia 8 lipca 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204), uchwały Rady Gminy Haczów Nr XXVI/192/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Haczów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 2384/10

Jednostka ewidencyjna: Haczów;

Obręb: Trześniów;

Numer KW: KS1B/00037323/2

Powierzchnia nieruchomości:

2384/10 – 1,5353 ha , powierzchnia do dzierżawy RIIIb – 1,2325 ha

Opis nieruchomości:

Działka częściowa zajęta pod budynek oczyszczalni ścieków, odgrodzony od pozostałej części działki ogrodzeniem trwałym, posiadająca dostęp do drogi publicznej.

Topografia terenu korzystna – teren płaski.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działki przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Brak

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego:

2384/10 – 465,38 zł

Termin wnoszenia opłat:

raz w roku do 15 listopada

Uwagi:

Czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej krajowej ceny skupu 1 dt pszenicy z półrocza poprzedzającego termin płatności.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie