Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 stycznia 2020 13:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Haczów z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Haczów w 2020 r.

Na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 2251) oraz § 7 i 8 ust. 2 uchwały Nr XLVI/317/10 Rady Gminy Haczów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałą nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 26 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Haczów

zarządza, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs projektów , których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Haczów w 2020 r.

§2

Przedmiotem projektu jest:

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miejscowości Haczów,

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miejscowości Jabłonica Polska,

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miejscowości Jasionów,

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miejscowości Trześniów,

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miejscowości Wzdów.

§3

Zakres zadań realizowanych w ramach projektu:

- organizacja i udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,

- realizacja programów szkolenia sportowego,

- organizacja i udział w zgrupowaniach przygotowujących do uczestnictwa w rozgrywkach.

§4

Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinny spełniać projekty i oferty:


1. W konkursie mogą brać udział kluby sportowe i stowarzyszenia nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Haczów prowadzą działalność sportową.


2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach której realizowany będzie projekt:

1) dla miejscowości Haczów – 30 990,00 zł.,

2) dla miejscowości Jabłonica Polska – 24 093,00 zł.,

3) dla miejscowości Jasionów – 22 560,00 zł.,

4) dla miejscowości Trześniów – 21 560,00 zł.,

5) dla miejscowości Wzdów - 20 797,00 zł.


3. Z przyznanej dotacji mogą być finansowane wydatki związane z:

1) udziałem drużyny lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

2) wynajmem lub utrzymaniem obiektów sportowych,

3) delegacjami sędziowskimi,

4) transportem na zawody i treningi,

5) zabezpieczeniem medycznym, ubezpieczeniem zawodników,

6) ochroną zawodów,

7) wyżywieniem zawodników biorących udział w zawodach,

8) wynagrodzeniem trenerów, instruktorów i gospodarzy,

9) zakupem sprzętui strojów sportowych,

10) obsługą finansową klubu.


4.Z przyznanej dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,

2) transferów zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

5) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.


§5

Tryb i forma wypłaty dotacji zostanie ustalona w umowie dotacyjnej zawartej pomiędzy stronami projektu.


§6

Terminy realizacji projektu:

1) rozpoczęcie realizacji projektu od dnia podpisania umowy dotacyjnej,

2) zakończenie realizacji projektu do dnia 04 grudnia 2020 r.,

3) rozliczenie otrzymanej dotacji do dnia 11 grudnia 2020 r. poprzez złożenie sprawozdania końcowego wg wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/317/10 Rady Gminy Haczów z dnia 5 listopada 2010 r.


§7

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na zadania określone w § 2 ustala się do dnia 02 marca 2020 r. do godz. 1530 wg wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr l do Uchwały Nr XLVI/317/10 Rady Gminy Haczów z dnia 5 listopada 2010 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Haczowie pok. nr l lub przesłanie pocztą na adres: Urząd GminyHaczów, 36-213 Haczów 573 z dopiskiem na kopercie

„Otwarty konkurs projektów - tworzenie warunków rozwoju sportu w gminie Haczów w 2020 r.”.


§8

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http:// bip.haczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Haczów.


§9

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczów.

2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie