Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lipca 2019 11:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Malinówce

Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Malinówce w następującym składzie:

1) Trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę - Gminy Haczów:

a) Grażyna Wdowiarz - przewodniczący;

b) Anna Musiał - członek;

c) Piotr Tasz - członek.

2) Trzech przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego - Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

a) Stanisław Wróbel -członek;

b) Wojciech Telesz -członek;

c) Krzysztof Gierlach - członek.

3) Dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Malinówce:

a) Edyta Smoleń - członek;

b) Anna Kwolek -członek.

4) Dwóch przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Malinówce:

a) Sabina Czapor - członek;

b) Bożena Janik - członek.

5) Jeden przedstawiciel związków zawodowych: Beata Baran - członek.

§ 2. Tryb i zasady pracy Komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587)

§ 3. Zarządzenie wchodzi życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie