Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lutego 2019 15:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 15 załączników 15

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych i pieczęci obwodowych komisji wyborczych w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów

Na podstawie art 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), oraz § 21 ust. 9 statutów sołectw z terenu Gminy Haczów


Wójt Gminy

zarządza, co następuje:


§ 1.


Ustala się następujące wzory druków wyborczych, służących do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów, zarządzonych na dzień 31 marca 2019r.:

1.Wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody przez kandydata na kandydowanie na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.Wzór listy poparcia dla kandydata na Sołtysa/członka Rady Sołeckiej określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

4.Wzór protokołu rejestracji kandydata na Sołtysa określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

5.Wzór protokołu rejestracji kandydata na członka Rady Sołeckiej określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

6.Wzór karty do głosowania na Sołtysa określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

7.Wzór karty do głosowania na członków Rady Sołeckiej określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

8.Wzór protokołu głosowania na kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

9.Wzór protokołu z przeprowadzonego losowania z wyborów Sołtysa określa załącznik Nr 9 do zarządzenia.

10.Wzór protokołu z przeprowadzonego losowania z wyborów członków Rady Sołeckiej określa załącznik Nr 10 do zarządzenia.

11.Wzór protokołu wyboru Sołtysa bez głosowania określa załącznik nr 11 do zarządzenia.

12.Wzór protokołu wyboru członków Rady Sołeckiej bez głosowania określa załącznik nr 12 do zarządzenia.

13.Wzór protokołu z wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej określa załącznik nr 13do zarządzenia.

14.Wzór zaświadczenia o wyborze na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej określa załącznik nr 14 do zarządzenia.

15.Wzór zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej określa załącznik nr 15 do zarządzenia.


§ 2.


W wyborach używane będą następujące pieczęcie:

1.Pieczęć Gminnej Komisji Wyborczej – okrągła o średnicy 35 mm z napisem: „Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie.”

2.Pieczęci Obwodowych Komisji Wyborczych – okrągła o średnicy 35 mm z napisem:

a)

„OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA w Haczowie

– Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich”

b)

„OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA w Trześniowie

– Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich”

c)

„OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA w Bukowie

– Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich”

d)

„OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA w Jasionowie

– Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich”

e)

„OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA we Wzdowie

– Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich”

f)

„OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA w Malinówce

– Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich”

g)

„OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA w Jabłonicy Polskiej.

– Wybory Sołtysa i członków Rad Sołeckich”


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie