Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lutego 2019 15:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2 uchwały Nr XXIIII/129/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 września 2016r.w sprawie Statutu Gminy Haczów


Wójt Gminy

zarządza, co następuje:

§ 1.


Zarządzam wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów
w sołectwach: Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Malinówka, Jabłonica Polska.


§ 2.


1.Datę wyborów, o których mowa w §1 wyznaczam na dzień 31 marca 2019r. (niedziela).

2.Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie od godz. 800 do godz. 1800.


§ 3.


Wyznaczam następujące siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Lp.

Sołectwo

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwo Haczów

Szkoła Podstawowa w Haczowie

Haczów 593,36-213 Haczów

2

sołectwo Trześniów

Szkoła Podstawowa w Trześniowie,

Trześniów 107, 36-212 Trześniów

3

sołectwo Buków

Dom Ludowy w Bukowie,

Buków 91,36-212 Trześniów

4

sołectwo Jasionów

Szkoła Podstawowa w Jasionowie,

Jasionów 195, 36-211 Jasionów

5

sołectwo Wzdów

Szkoła Podstawowa we Wzdowie,

Wzdów 121, 36-211 Jasionów

6

sołectwo Malinówka

Szkoła Podstawowa w Malinówce,

Malinówka 42, 36-213 Haczów

7

sołectwo Jabłonica Polska

Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej,

Jabłonica Polska 178, 36-213 Haczów


§4.


Ustalam kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do

Zarządzenia Nr 17/2019

Wójta Gminy Haczów

z dnia 26 lutego 2019r.


KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do dnia 28 lutego 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o terminie wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz godzinach otwarcia lokali wyborczych na terenie Gminy Haczów.

Ogłoszenie kalendarza wyborczego.

do dnia 4 marca 2019r.

Powołanie przez Wójta Gminy Haczów Gminnej Komisji Wyborczej ds. wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich

do dnia 6 marca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Haczów o składzie Gminnej Komisji Wyborczej, miejscu, dniach i godzinachprzyjmowaniazgłoszeńkandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich.

do dnia 15 marca 2019r.

do godz. 16.00

Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów

na Sołtysów i członków Rad Sołeckich.

do dnia 15 marca 2019r.

Zgłaszanie Wójtowi Gminy kandydatów

na członków obwodowych komisji wyborczych.

do dnia 19 marca 2019r.

Powołanie przez Wójta Gminy obwodowych komisji wyborczych.

do dnia 21 marca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości wyborców zarejestrowanych

list kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich

poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie gminy.

do dnia 22 marca 2019r.

Sporządzenie spisów wyborców.

do dnia 31 marca 2019r.

Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych kart do głosowania, spisów wyborców

i pozostałych materiałów wyborczych.

w dniu 31 marzec 2019r.

godz. 800–1800

Głosowanie

w dniu 1 kwietnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników

i protokołów z przeprowadzonych wyborów.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie