Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 stycznia 2019 11:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

zarządzam, co następuje:


§ 1


Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.


§2


Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.


§3


Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola samorządowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Haczów.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie