Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2019 10:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 03 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Haczów w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), § 10 ust. 7 uchwały Nr XLVI/317/10 Rady Gminy Haczów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałą nr XXXVI11/253/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 26 stycznia 2018 r.

z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.

Powołuję Komisję konkursowa do oceny wniosków na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu na teren ie g m in y Haczów w 2019 r . , w składzie:

1. Sabat Piotr - przewodniczący Komisji,

2. Rygiel Andrzej - członek Komisji,

3. Folta Anna - członek Komisji.

§ 2.

Komisja w powyższym składzie dokona wszystkich czynności związanych z oceną wniosków złożonych w ramach konkursu.

§ 3.

Z powyższych czynności Komisja sporządzi stosowny protokół i przedstawi go Wójtowi Gminy Haczów do akceptacji.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji konkursowej

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie