Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 stycznia 2018 08:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Haczów z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Haczów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Ustalam i wprowadzam do stosowania Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Haczów.


I.Przepisy ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy Haczów.

2. Regulamin określa szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, warunki i sposób przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego, nagród oraz premii dla pracowników samorządowych.

§ 2

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) pracodawcy– należy rozumieć przez to Urząd Gminy Haczów, w imieniu którego występuje wójt,

2) pracowniku samorządowym – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Haczów na podstawie umowy o pracę,

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.),

4) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2014r., poz. 1786 z późn. zm.).

5) najniższym wynagrodzeniu – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania.


II.Wymagania kwalifikacyjne

§3

Pracowników samorządowych obowiązują wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu.


III. Szczegółowe warunki wynagradzania

§ 4

1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników -stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;

2) tabelę stanowisk, kategorie zaszeregowania - stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszegoregulaminu.

3) wykaz stanowisk uprawniających do otrzymania dodatku funkcyjnego oraz jego wysokość – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

3. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.


IV. Dodatki do wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

§ 5

1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentęz tytułu niezdolności do pracy na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu.

2. Pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 6

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i może być przyznany na stanowiskach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala pracodawca.

4. Dodatek funkcyjny wypłacany jest łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

5. Dodatek funkcyjny jest pomniejszany za czas pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

§ 7

1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi samorządowemu może być przyznany dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony - na czas zwiększenia zakresu obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nie przekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

4. Decyzję o wysokości dodatku, w odniesieniu do poszczególnych osób, podejmuje pracodawca.

5. Dodatek specjalny jest pomniejszany za czas pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek specjalny wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym, w terminie wypłaty wynagrodzenia miesięcznego.

§ 8

1.Dla pracowników samorządowych tworzy się fundusz nagród w wysokości do 5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy Haczów .

2.Nagrody przyznaje pracownikom samorządowym Wójt Gminy.

3. W ramach funduszu nagród pracownikowi samorządowemu może być przyznana za szczególne osiągnięcia i wyniki w pracy na rzecz samorządności:

a.nagroda z okazji Dnia Pracownika Samorządowego,

b.nagroda uznaniowa.

4.Nagrody nie mają charakteru stałego dodatku do wynagrodzenia i nie są pomniejszane za czas pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

5.Wysokość nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego ustala się maksymalnie na 100% wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika. Wysokość nagrody uznaniowej nie może przekroczyć 3.000 zł.

6.Nagrodę z okazji Dnia Pracownika Samorządowego wypłaca się przy wypłacie najbliższego wynagrodzenia lub w dniu wskazanym przez Wójta Gminy, nie później jednak jak w ostatnim dniu miesiąca następującym po Dniu Samorządu.

7. Nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego i nagroda uznaniowa przyznawane są w szczególności za:

a)wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych,

b)szczególne osiągnięcia w pracy,

c)podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

d)wykonywanie dodatkowych zadań nie wynikających z jego zakresu czynności,

e)inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizację powierzonych zadań,

f)podejmowanie działań mających na celu podnoszenie sprawności i efektywności pracy Urzędu.

8.Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w wysokości do 5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia.

9. Premia nie ma charakteru stałego dodatku do wynagrodzenia. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie na podstawie oceny wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika i nie jest potrącana za czas pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

10. Premia wynosi do 50 % wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

11. Premię mogą otrzymać jedynie pracownicy sumiennie wypełniający swoje obowiązki służbowe, wyróżniający się w pracy lub wykonujący dodatkowe zadania.

12. Premia może być przyznana pracownikowi, który:

- rzetelnie i terminowo wykonuje zadania wynikające z zakresu czynności,

- przestrzega ustalonego czasu pracy,

- efektywnie wykorzystuje czas pracy,

- wykazuje należytą dbałość o mienie pracodawcy,

- wykonuje dodatkowo obowiązki nie wynikające z jego zakresu czynności.

§ 9

1. Pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

- 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie zobowiązującym go rozkładem czasu pracy,

- 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

2. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku za godziny nadliczbowe obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową.

3.Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych nie przysługuje za pracę w niedzielę lub w święto w normalnym czasie pracy, jeżeli pracownikowi udzielono innego dnia wolnego od pracy w tygodniu.

§ 10

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 11

Pracownikom, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, przysługują również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

1)nagroda jubileuszowa, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,

2)dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

3)jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,

4)odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

V.Sposób i terminy wypłaty wynagrodzeń

§ 12

1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się raz w miesiącu z dołu, w 29 dniu każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika w siedzibie Urzędu Gminy Haczów.

3. Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie może być przekazane na konto osobiste pracownika w banku przez niego wskazanym.

4. Wypłata wynagrodzenia osobom trzecim wymaga pisemnego upoważnienia pracownika.

5. Pracodawca na wniosek pracownika, udostępnia mu do wglądu dokumentację płacową.

VI. Przepisy końcowe

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy, rozporządzenia, Kodeksu pracy, przepisy wykonawcze i inne przepisy prawa pracy.

§ 14

Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania oraz wyboru.

§ 15

1.Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

2.Za datę podania do wiadomości Regulaminu wynagradzania przyjmuje się dzień umieszczenia go w Biuletynie Informacji Publicznej – na stronie bip.haczow.pl

§ 16

Tracą moc:

1.Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Haczów z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Haczów

2.Zarządzenie Nr 80/2010Wójta Gminy Haczów z dnia 22 października 2010 r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Haczów

3.Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Haczów z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Haczów


Załącznik nr 1
do Regulaminu wynagradzania


TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

Maksymalna kwota w złotych

I

1 700

2 400

II

1 720

2 450

III

1 740

2 500

IV

1 760

2 550

V

1 780

2 600

VI

1 800

2 750

VII

1 820

2 900

VIII

1 840

3 050

IX

1 860

3 200

X

1 880

3 530

XI

1900

3 550

XII

1920

3 720

XIII

1 940

3 890

XIV

1 960

4 060

XV

1 980

4 230

XVI

2 000

4 500

XVII

2 100

4 850

XVIII

2 200

5 200

XIX

2 400

5 650

XX

2 600

6 100

XXI

2 800

6 550

XXII

3 000

7 000

Załącznik nr 2*

do Regulaminu wynagradzania

TABELA STANOWISK, KATEGORII ZASZEREGOWANIA

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz Gminy

XVII-XXII

2

Zastępca Skarbnika Gminy

XV-XX

3

Główny księgowy

XV-XIX

4

Zastępca głównego księgowego

XIV-XVIII

5

Kierownik USC

XVI - XXI

6

Zastępca kierownika USC

XIII - XX

7

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

XIII - XIX

8

Kierownik referatu

XIII - XIX

Stanowiska urzędnicze

1

Radca prawny

XIII - XIX

2

Główny specjalista

XII-XVII

3

Starszy inspektor

XII-XVII

4

Inspektor

XII-XVI

5

Starszy specjalista

Starszy informatyk

XI-XVI

6

Podinspektor

Informatyk

X-XVI

7

Samodzielny referent

IX-XIV

8

Referent prawny

VIII-XIII

9

Referent prawno-administracyjny

VIII-XIII

10

Referent

Kasjer

IX-XIII

11

Młodszy referent

VIII-XII

12

Księgowy

IX-XIII

13

Młodszy księgowy

VIII-XII


Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych*)

XII-XXII

XI-XII

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych**)

X - XI

IX-X

VIII-IX

3

Pomoc administracyjna

III-VIII

4

Sekretarka

IX - X


Archiwista

VII-X

5

Kierowca samochodu osobowego

VII-X

6

Kierowca autobusu

X-XII

7

Konserwator, rzemieślnik wykwalifikowany, elektryk, ślusarz-spawacz

VIII-XI

8

Robotnik gospodarczy

V-VII

9

Sprzątaczka

III-VII

10

Goniec

II-IV

*) z uwzględnieniem wymagań dla stanowisk pomocniczych i obsługi określonych w poz. 1 w tabeli IV F rozporządzenia

**) z uwzględnieniem wymagań dla stanowisk pomocniczych i obsługi określonych w poz. 2 w tabeli IV F rozporządzenia

Załącznik nr 3
do Regulaminu wynagradzania

WYKAZ STANOWISK UPRAWNIAJĄCYCH DO OTRZYMANIA DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ JEGO WYSOKOŚĆ

Lp.

Stanowisko

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

(kwota w złotych)

1

Sekretarz Gminy

2000

2

Zastępca Skarbnika Gminy

2000

3

Kierownik Referatu

1600

4

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

1600

5

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

1000

6

Główny księgowy

1000

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie