Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 stycznia 2019 11:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zapytanie ofertowe

dotyczy: świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania było w Gminie Haczów

Haczów, dnia 14.01.2019r.

GOPS.261.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania było w Gminie Haczów.


I.Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie

36-213 Haczów 573

NIP 686 144 66 63

Tel. 134391002

e-mail: [email protected]


II.Tryb udzielania zamówienia.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie w związku z art. 17 ust.1 pkt 3, art.36 pkt 2 lit. i, j, art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.1508) składa zapytanie ofertowe na udzieleniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet, dla których Gmina Haczów jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48, art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Nr zadania

Tytuł zadania

Liczba miejsc

Termin realizacji zadania

1

Udzielenie schronienia w noclegowni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu gminy Haczów

1

1 lutego 2019 – 31 grudzień 2019

2

Udzielenie schronienia w ogrzewalni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu gminy Haczów

1

1 lutego 2019 – 31 grudzień 2019

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 2 części.

Opis realizacji zadania:

Zadanie 1

1. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz osób bezdomnych z terenu gminy Haczów w okresie wskazanym w Zapytaniu z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie i standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczym i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) Wykonawca zapewnienia standardy świadczonych usług, kwalifikacje osób świadczących usługi w Noclegowni, standard obiektu zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem.

3. Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

4. Noclegownia będzie czynna przez cały rok przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 18.00 do 8.00 w okresie od 1 października do 31 marca oraz w godzinach od 19.00 do 7.00 w okresie od 1 kwietnia do 30 września.

5. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować osoby bezdomne z terenu Gminy Haczów skierowane przez GOPS Haczów lub bez skierowania, dowożone jak również zgłaszające się osobiście.

6. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

7. Zastrzega się prawo kontroli prawidłowości wykonania usługi o każdej porze i w każdym miejscu.

8. Podmiot wyłoniony z zapytania obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia GOPS następującej dokumentacji: listy obecności skierowanych przez GOPS lub interwencyjnie kierowanych przez służby mundurowe bez skierowania, dokumentów współpracy klientów z innymi placówkami, policją, i innymi instytucjami;

9. Wykonawca posiada niezbędne warunki do realizacji zadania, w tym:

a) kadrę o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, przeszkolonych wolontariuszy,

b) bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową np. najmu/użyczenia) umożliwiającą realizację zadania, spełniającą odpowiednie warunki przeciwpożarowe i sanitarne,

c) doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

10.Wykonawca realizujący zadanie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów poświadczających prawo zajmowania lokalu, w którym realizowane będzie zadanie np.: akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu.

12. Sposób rozliczenia usług schronienia i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Haczów:

a) Rozliczenie usług przez wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 25 grudnia.

b) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury/noty księgowej do GOPS w Haczowie.

c) Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

d) Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów;

e) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia do 10-go dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni miesięcznych informacji do GOPS Haczów składających się z:

• ewidencji mieszkańców z terenu gminy Haczów kierowanych do placówki przez GOPS oraz inne podmioty w trybie interwencyjnym,

• list obecności podpisanych przez w/w osoby bezdomne

f) w przypadku braku osób potrzebujących pomocy w postaci schronienia zastrzega się prawo niewykorzystania miejsca noclegowego w noclegowni; zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających z noclegowni.

13. Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Haczów, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających z noclegowni.


Zadanie 2


1. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz osób bezdomnych z terenu gminy Haczów w okresie wskazanym w Zapytaniu z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie i standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczym i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) Wykonawca zapewnienia standardy świadczonych usług, kwalifikacje osób świadczących usługi w Ogrzewalni, standard obiektu zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem.

3. Ogrzewalnia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, w sposób interwencyjny, umożliwiając bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

4. Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 18:00 do 8:00 lub przez całą dobę- jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegowania.

5. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować osoby bezdomne z terenu Gminy Haczów skierowane przez GOPS Haczów lub bez skierowania, dowożone jak również zgłaszające się osobiście.

6. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

7. Zastrzega się prawo kontroli prawidłowości wykonania usługi o każdej porzei w każdym miejscu.

8. Podmiot wyłoniony z Zapytania obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia GOPS następującej dokumentacji: listy obecności skierowanych przez GOPS lub interwencyjnie kierowanych przez służby mundurowe bez skierowania, dokumentów współpracy klientów z innymi placówkami, policją, i innymi instytucjami;

9. Wykonawca posiada niezbędne warunki do realizacji zadania, w tym:

a) kadrę o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, przeszkolonych wolontariuszy,

b) bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową np. najmu/użyczenia) umożliwiającą realizację zadania, spełniającą odpowiednie warunki przeciwpożarowe i sanitarne,

c) doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

10.Wykonawca realizujący zadanie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów poświadczających prawo zajmowania lokalu, w którym realizowane będzie zadanie np.: akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu.

12. Sposób rozliczenia usług schronienia i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Haczów:

a) Rozliczenie usług przez wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 25 grudnia.

b) Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury/noty księgowej do GOPS w Haczowie.

c) Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

d) Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów;

e) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia do 10-go dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni miesięcznych informacji do GOPS Haczów składających się z:

 • ewidencji mieszkańców z terenu gminy Haczów kierowanych do placówki przez GOPS oraz inne podmioty w trybie interwencyjnym,
 • list obecności podpisanych przez w/w osoby bezdomne

f) w przypadku braku osób potrzebujących pomocy w postaci schronienia zastrzega się prawo niewykorzystania miejsca w ogrzewalni; zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających z ogrzewalni.

13. Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Haczów, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających z ogrzewalni.


IV.Termin realizacji zamówienia: od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

V.Kryteria wyboru: cena

VI.Obowiązki wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności określonych w niniejszym zamówieniu.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę podkarpackiego.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VII.Szczegółowe warunki realizacji zadania

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania są: w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego – Pani Stanisława Stepek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie tel. 13 4391002 wew. 28, w sprawach proceduralnych – Pani Marta Zawojska tel. 13 4391002 wew. 38.
 2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w dni robocze w godz. 730 – 1530.
 3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych”.
 4. Ofertę cenową wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą, poczta elektroniczna na adres e-mail Zamawiającego: [email protected] lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie, 36-213 Haczów 573 Haczów do dnia 23 stycznia 2019 r. do godz. 15:00.
 5. Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cenowemu.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy.
 7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.(-) Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Stanisława Stepek

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie