Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2018 07:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności dla dzieci z autyzmem dziecięcym

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.


1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie

36-213 Haczów 573

2. Tryb udzielenia zamówienia: Rozpoznanie cenowe.

Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.

3. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności z autyzmem dziecięcym dla 2 dzieci, w wymiarze 50 godz. miesięcznie,
w miejscu zamieszkania dziecka.

4. Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2018 r. – grudzień 2018 r.

5. Zakres wykonywanych czynności: • Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi – prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego.

6. Niezbędne wymagania.

Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi spełniać wymagania określone wRozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

1. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Wykazać się najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym,
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,
5) zakładzie rehabilitacji.
6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

3. Posiadanie przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w ust. 1 rozporządzenia, co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

7. Wymagane dokumenty:

1) oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2) CV

3) List motywacyjny

4) Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia)

5) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia)

6) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

8. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną na kopercie należy umieścić napis
„Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dziecko autystyczne”

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie pok.
nr 2, drogą pocztową, poczta elektroniczną na adres [email protected]

Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2018 r.

Kierownik GOPS Haczów

Stanisława Stepek

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie