Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 grudnia 2013 14:34 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów

W Urzędzie Gminy Haczów prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

Urząd Stanu Cywilnego

 1. rejestr urodzeń
 2. rejestr małżeństw
 3. rejestr zgonów

Informacje zawarte w rejestrach USC udostępniane są na wniosek, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Stanowisko ds. obywatelskich

Sprawy obronne i obrony cywilnej

 1. rejestr przedpoborowych
 2. wykaz poborowych
 3. ewidencja formacji OC
 4. ewidencja sprzętu OC i ratownictwa
 5. ewidencja dokumentów zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową o klauzuli "poufne" i "zastrzeżone"

pracownik ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

 1. zbiór danych stałych mieszkańców
 2. zbiór danych byłych mieszkańców
 3. zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 4. zbiór danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
 5. ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 6. rejestr wyborców

Informacje z ewidencji ludności i dowodów osobistych udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, po wniesieniu stosownych opłat określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298).

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Sekretarz Gminy

 1. rejestr zarządzeń Wójta Gminy
 2. rejestr skarg i wniosków
 3. rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 4. ewidencja niepublicznych placówek oświatowych
 5. rejestr kontroli zewnętrznych

Sekretariat Urzędu Gminy

 1. rejestr korespondencji przychodzącej
 2. rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek
 3. ewidencja delegacji służbowych

Stanowisko obsługi Rady Gminy

 1. rejestr uchwał Rady Gminy
 2. rejestr wniosków i interpretacji radnych
 3. rejestr instytucji kultury

Stanowiska ds. gospodarki mieniem

 1. rejestr gruntów i budynków stanowiących własność Gminy Haczów
 2. rejestr umów dzierżawy, użytkowania wieczystego i najmu lokali

Stanowisko ds. kadrowych

 1. ewidencja i akta osobowe pracowników
 2. ewidencja czasu pracy

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

 1. ewidencja osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa
 2. ewidencja pozostałych środków trwałych

Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych

 1. ewidencja działalności gospodarczej
 2. rejestr wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 3. rejestr zamówień publicznych
 4. rejestr deklaracji na odbiór odpadów komunalnych
 5. rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 6. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 7. rejestr zaświadczeń o położeniu nieruchomości
 8. gminna ewidencja zabytków

Referat Finansów i Budżetu

Podatki

 1. rejestr podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych
 2. rejestr umorzeń i odroczeń podatków
 3. rejestr wydanych zaświadczeń
 4. rejestr tytułów wykonawczych
 5. rejestr upomnień
 6. ewidencja druków ścisłego zarachowania
 7. ewidencja środków trwałych

Stanowiska ds. księgowości

 1. rejestr wystawionych faktur
 2. rejestr wpłat za odbiór odpadów komunalnych
 3. rejestr upomnień za odpady komunalne

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 101, poz. 926) i innych ustaw.

Archiwum zakładowe

W Urzędzie Gminy Haczów działa archiwum zakładowe, przechowujące dokumenty kategorii A i B, dotyczące pracy Urzędu Gminy.

W zasobach archiwum znajdują się:

 • listy płac pracowników
 • akta osobowe
 • karty wynagrodzeń pracowników
 • dokumentacja poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy

Prowadzeniem archiwum zajmuje się pracownik w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie