Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2013 13:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

(dla obywatela polski, obcokrajowca niemający obywatelstwa żadnego państwa)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dowód opłaty skarbowej
 • ważny dowód osobisty - do wglądu
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa – dotyczy osoby rozwiedzionej
 • odpis skrócony aktu zgonu – dotyczy wdowy lub wdowca.

  Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być wystawione z aktualną datą i zawierać adnotacje za uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 22 zł.

  Odpisy nie są wymagane gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Haczowie.

Termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu kompletu dokumentów – niezwłocznie

Opłata skarbowa:

Wydanie zaświadczenia – 38 zł
Opłatę należy uiścić na konto UG Haczów lub w Kasie UG Haczów.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Brzozowie o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione prze kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Informacje dodatkowe:

  1. Właściwość urzędu stanu cywilnego.

   Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca stałego zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.

   O wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej za granicą można zwrócić się za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do urzędu stanu cywilnego miejsca zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy. USC po wydaniu zaświadczenia przesyła je drogą pocztową na adres konsulatu.

  2. Osoby uprawnione.

   Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa.

   Osoba ubiegająca się o wydania powyższego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego – konieczne jest jej osobiste wstawiennictwo.

  3. Dodatkowe informacje:

   - Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał zamieszkania w Polsce lub nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania na terenie naszego kraju lub wyjechał za granicę przed ukończeniem 16 roku życia i stale tam przebywa, zaświadczenie to wydaje konsul.

   - Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. Po upływie ważności zaświadczenia a w celu uzyskania nowego należy powtórzyć wszystkie czynności przed kierownikiem USC lub polskim konsulem.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie