Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2013 07:51 | wersja 6 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Jakiel

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy (pokój nr 1).

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa, które określają jego kompetencje, a w szczególności:

  • przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy;
  • określenie sposobu wykonywania uchwał;
  • gospodarowanie mieniem komunalnym;
  • wykonywanie budżetu;
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wykonuje zadania szefa obrony cywilnej oraz organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie