Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 września 2013 13:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wójt Gminy

Informację udostępniono: 04.09.2013 13:48


Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Jakiel

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy (pokój nr 1).

Zadania Wójta Gminy
kieruje Urzędem przy pomocy Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników komórek organizacyjnych wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa, które określają jego kompetencje, a w szczególności:
  • przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy
  • określenie sposobu wykonywania uchwał
  • gospodarowanie mieniem komunalnym
  • wykonywanie budżetu
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
jest kierownikiem Urzędu Gminy oraz służbowym zwierzchnikiem pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Urzędu jako pracodawcy samorządowego wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości Gminy organizuje pracę Urzędu i kieruje bieżącymi sprawami Gminy reprezentuje Gminę na zewnątrz

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie