Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 kwietnia 2016 14:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wójt Gminy Haczów zawiadamia o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trześniów „Do oczyszczalni” nr 11575R w km 0+919 – 2+083.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.7.2016 Haczów, dnia 29.04.2016 r.
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
zawiadamiam
że na wniosek Gminy Haczów, 36-213 Haczów Nr 573 z dnia 29.04.2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trześniów „Do oczyszczalni” nr 11575R w km 0+919 – 2+083.


Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym z jego etapów. Ponadto zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie, Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Z up. Wójta

mgr Anna Musiał

Sekretarz Gminy


Otrzymują :
1. Inwestor
2. Adresaci – przez Obwieszczenie
3. a/a

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie