Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 października 2019 10:14 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wójt Gminy Haczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielny referent do spraw promocji Gminy w Urzędzie Gminy Haczów

 1. Miejsce pracy: Referat Organizacyjno-Administracyjny w Urzędzie Gminy Haczów
 2. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
 3. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie wyższe – preferowany kierunek humanistyczny, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, turystyka i rekreacja, marketing,
  5. co najmniej dwuletni staż pracy.
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, internet, poczta elektroniczna),
  2. znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
  3. umiejętność organizacji własnej pracy,
  4. umiejętność pracy w zespole, otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
  5. wysoka kultura osobista.
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Kształtowanie wizerunku Gminy oraz jej organów.
  2. Opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, przy współpracy z referatami Urzędu oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.
  3. Przygotowywanie materiałów promocyjnych, tj. informatorów, banerów, ulotek, broszur, kalendarzy, zaproszeń, itp.
  4. Utrzymywanie kontaktów z mediami celem zamieszczania publikacji i informacji o działalności Gminy.
  5. Udział w organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, konkursów, wystaw realizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne.
  6. Przygotowywanie materiałów i ich publikacja na stronie internetowej Urzędu.
  7. Gromadzenie wycinków prasowych i innych informacji dotyczących Gminy.
  8. Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń i plakatów.
  9. Prowadzenie dokumentacji członkostwa Gminy w stowarzyszeniach, związkach międzygminnych oraz z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
  10. Obsługa administracyjna funduszu socjalnego, w tym realizowanie planu wykorzystania środków.
  11. Nadzór nad wyglądem estetycznym budynku Urzędu i jego otoczenia.
  12. Prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych w postaci ksiąg inwentarzowych i ewidencji elektronicznej, w tym m. in. likwidacja środków trwałych, wyposażenia, sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.
 6. Warunki pracy:
  1. stanowisko związane z pracą przy komputerze,
  2. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).
 7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  W miesiącu wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 8. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających:
   a) wykształcenie,
   b) staż pracy,
   c) posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia),
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
  7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru.
   List motywacyjny, życiorys oraz pozostałe oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dokumenty przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielny referent do spraw promocji Gminy w Urzędzie Gminy Haczów” należy:
  - przesłać na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573 lub
  - złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Haczów – pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 w terminie do dnia 23 października 2019 r.
  Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Haczów bip.haczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Haczów zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019r., poz. 1282).
 11. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania, po zakończonym naborze będzie można odebrać w tut. Urzędzie – pok. Nr 2, w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru.
 12. O terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wójt Gminy oraz Sekretarz Gminy (tel. 134391006 lub 134391002).


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel


KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Haczów z siedzibą 36-213 Haczów 573; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) u Administratora jest Pani Ewa Gawron prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MERIT - Biuro Audytu Ewa Gawron, e-mail: [email protected],
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie