Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 października 2019 12:46 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wójt Gminy Haczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielny referent do spraw obsługi Sekretariatu w Urzędzie Gminy Haczów

1. Komórka organizacyjna – Referat Organizacyjno-Administracyjny

2. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

3. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie wyższe,

5) co najmniej roczny staż pracy – preferowany w administracji publicznej.

4. Wymagania dodatkowe:

1) biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, internet, poczta elektroniczna),

2) znajomość zasad funkcjonowania samorządu,

3) umiejętność organizacji własnej pracy,

4) umiejętność pracy w zespole, otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

5) umiejętność nawiązywania kontaktów z interesantem,

6) wysoka kultura osobista.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1) Obsługa sekretariatu Urzędu, w tym m. in.:

a) obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

b) obsługa połączeń telefonicznych,

c) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz dziennika podawczego w systemie tradycyjnym,

d) obsługa platformy ePuap,

e) obsługa urządzeń biurowych sekretariatu,

f) obsługa interesantów,

2) Prowadzenie kalendarza spotkań Wójta,

3) Organizowanie przyjęcia przez Wójta Gminy interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz innych spraw.

4) Prowadzenie ewidencji dowodów obecności pracowników Urzędu, prowadzenie ewidencji wyjść pracowników.

6. Warunki pracy:

1) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Haczów,

2) stanowisko związane z pracą przy komputerze,

3) bezpośredni kontakt z interesantem,

4) budynek, w którym znajduje się sekretariat nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających:

a) wykształcenie,

b) staż pracy,

c) posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia),

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru.

List motywacyjny, życiorys oraz pozostałe oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dokumenty przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielny referent do spraw obsługi Sekretariatu w Urzędzie Gminy Haczów” należy:

 przesłać na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573 lub

 złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Haczów – pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w terminie do dnia 15 października 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Haczów bip.haczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Haczów zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1282).

11. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania, po zakończonym naborze będzie można odebrać w tut. Urzędzie – pok. Nr 2, w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru.

12. O terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wójt Gminy oraz Sekretarz Gminy (tel. 134391006 lub 134391002).


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel


KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Haczów z siedzibą 36-213 Haczów 573; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) u Administratora jest Pani Ewa Gawron prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MERIT - Biuro Audytu Ewa Gawron,

e-mail: [email protected],

3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.

5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie