Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2013 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uznawanie wyroków zagranicznych

Procedura i niezbędne dokumenty

Miejsca załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego 
36-213 Haczów
tel. 13 43 91 657 w. 25

Uznanie orzeczenie sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu  postępowania cywilnego

Dokumenty:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia.
 2. Oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z APOSTILLE
 3. Dokument z którego wynika, że orzeczenie jest prawomocne, jeżeli na oryginale orzeczenia brak jest klauzuli wykonalności.
 4. Oryginał tłumaczenia przysięgłego powyższych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub za granicą przez polskiego konsula.

Termin załatwienia sprawy:

Po dostarczeniu kompletu dokumentów  termin załatwienia sprawy do 1 miesiąca.

Opłata:

Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej  -11 zł, którą należy uiścić w kasie UG Haczów lub na konto UG Haczów.

Ważne informacje:

Procedurę uznawania orzeczeń zagranicznych zgodnie z art. 1145 kodeksu postępowania cywilnego stosuje się do orzeczeń wydanych po dniu 1 lipca 2009 r.

Uznanie orzeczenie rozwodowego separacji unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd państwa należącego do UNII EUROPEJSKIEJ

Dokumenty:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia.
 2. Oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności.
 3. Świadectwo określone art.  39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003.
 4. Oryginał tłumaczenia przysięgłego powyższych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub za granicą przez polskiego konsula.
 5. W przypadku wydania wyroku zaocznego – oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, ze pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie która nie stawiła się w sądzie lub dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

Ważne:

W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania tego orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy

Opłata:

Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej  -11 zł.

Ważne informacje:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. podlega uznaniu i wykonaniu orzeczenie państw UE , które zapadło w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnie po dniu 1 maja 2004 r.
 2. Nie podlegają tej formie uznania wyroki zapadłe w Danii, (gdyż nie ratyfikowała w/w Rozporządzenia) oraz wyroki które zostały wszczęte i zapadły przed 1 maja 2004 r.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie