Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2013 13:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uznanie ojcostwa

Procedura i niezbedne dokumenty

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty wymagane do uznania ojcostwa:

 1. Ważne dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia – wydany aktualnie.
 3. Odpis aktu małżeństwa matki dziecka, z adnotacją o ustaniu małżeństwa jeśli matka jest osoba rozwiedzioną, pozostaje/pozostawała w separacji lub wdową.
 4. Karta ciąży lub stosowne zaświadczenie lekarskie – w przypadku uznania dziecka poczętego.

Termin załatwienia:

Po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu uznania ojcostwa i przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów do uznania- przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa następuje niezwłocznie.

Sposób załatwienia sprawy o uznanie ojcostwa:

Sporządzenie protokołu  o uznaniu ojcostwa, a następnie wpisanie wzmianki o uznaniu w akcie urodzenie ( jeżeli akt urodzenia znajduje się w USC sporządzenia uznania ojcostwa)

Ważne informacje:

 1. Organem właściwym do uznania ojcostwa jest kierownik urzędu stanu cywilnego  albo sąd opiekuńczy, a za granicą polski konsul jeżeli uznanie dotyczy dziecka którego rodzicami są obywatele polscy.
 2. Przesłanki uznania:
  - można uznać ojcostwo dziecka co do, którego nie zachodzi domniemanie , że pochodzi od męża matki,
  - nie można uznać ojcostwa dziecka jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa,
  - nie można uznać ojcostwa dziecka, które ukończyło 18 lat,
  - oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać przyjęte, jeśli matka urodziła dziecko po opływie 300 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku  o rozwodzie lub separacji, w przypadku wdowy od daty zgonu męża,
  - uznanie następuje gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadczy przed kierownikiem USC ,że jest ojcem dziecka a matka dziecka potwierdzi ojcostwo,
  - oświadczenie powyższe może złożyć osoba pełnoletnia,
  - oświadczenie osoby która nie ukończyła 18 roku życia może zostać złożone jedynie przed sądem opiekuńczym,
  - można również złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego w usc zameldowania matki dziecka na pobyt stały.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie