Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2017 10:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XXXIV/217/2017 z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Działając na podstawńe art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r., poz. 446 zpóźn.zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r., poz.716 z późn.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwitowych podatków i opłat lokalnych w 2018r. (M.P. z 2017r„ poz. 800)

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od lm2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,07 zł od lm2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 28 października 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie