Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 15:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Haczów z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Haczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.869)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z :

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Haczów za 2018 rok,

2) sprawozdaniem finansowym,

3) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy Haczów z wykonania budżetu za rok 2018,

4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Haczów,

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Haczów z tytułu wykonania budżetu Gminy Haczów za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie