Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 maja 2019 12:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Zgodnie z art.5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu tej jednostki sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.

Rada Gminy Haczów uchwałą Nr XXXVI/238/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. przyjęła „Roczny Program współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.


Projekt Programu opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy oraz zgłoszone wnioski i uwagi był konsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami. Do zaproponowanego projektu uwag nie wniesiono.


W roku 2018 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych.


Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oparta jest o zasady: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu suwerenności stron.


W ramach finansowej współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, poza otwartym konkursem ofert, gmina angażuje środki budżetu gminy w organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych w ramach ich współorganizowania.


Zgodnie z przyjętym Programem na 2018 rok, współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi realizowana była w szczególności poprzez:

 • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy określonych w Programie,
 • przygotowanie projektu programu współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, który po przeprowadzeniu konsultacji społecznych został przyjęty na sesji w dniu 30 listopada 2017 r.,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego przez pracowników Urzędu Gminy
  w Haczowie organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji powierzonych zadań w 2018 roku oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych, ministerialnych i innych,
 • udostępnienie bezpłatne środka transportu dla koła gospodyń wiejskich,
 • uczestniczenie pracowników Urzędu Gminy Haczów w zebraniach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • popularyzowanie i promocja działań organizacji pozarządowych współpracujących z gminą poprzez zamieszczanie informacji i artykułów na stronie internetowej gminy,
 • obejmowanie patronatem przez władze Gminy projektów i inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • organizacje pozarządowe aktywnie włączały się w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w ramach organizowanego wypoczynku w czasie ferii i wakacji,
 • udostępnianie gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w celu organizowania zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy – m.in. ORLIK, GOKiW,
 • ochotnicza straż pożarna wpierała gminę w zabezpieczaniu ulic w trakcie świąt państwowych oraz innych imprez, które organizowane były w ciągu roku.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie