Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2018 13:48 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ślub konkordatowy

procedura, niezbędne dokumenty

Wymagane dokumenty


1. Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy

 • ważne dokumenty stwierdzające tożsamość (ważne dowody osobiste lub ważne polskie paszporty) - do wglądu,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

2. Narzeczeni: pełnoletni mężczyzna i niepełnoletnia kobieta

 • w/w dokumenty jak w pkt 1
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

3. Narzeczeni: obcokrajowiec

 • ważny paszport – do wglądu,
 • odpis zagranicznego aktu urodzenia
 • osoba rozwiedziona - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie
 • wdowiec/wdowa – odpis aktu małżeństwa z adnotacja o zgonie lub odpis aktu zgonu
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa) oraz klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca, np. urząd stanu cywilnego.

Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym.

Jeżeli uzyskanie w/w dokumentu napotyka trudności lub państwo pochodzenia cudzoziemca nie wydaje tego dokumentu, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnic od obowiązku jego przedłożenia.

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub
 • uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub przez konsula.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, to podczas składania zapewnieńprzedślubnych konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.


Miejsce wydania zaświadczenia:

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym urzędzie celem podpisania zapewnień o braku okoliczności zawarcia małżeństwa, złożenia oświadczeń o nazwisku (nazwiskach), jakie będą nosić po zawarciu małżeństwa oraz oświadczeń o nazwisku dzieci zrodzonych z małżeństwa.

Zaświadczenie traci ważność po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania.

Po zawarciu małżeństwa duchowny w terminie pięciu dni od daty ślubu zobowiązany jest przesłać do właściwego miejscowo usc zaświadczenia, na podstawie których zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa zostaje wydany z urzędu dla małżonków 1 odpis skrócony aktu małżeństwa.


Opłaty:

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł,

Opłaty należy dokonać w Kasie Urzędu Gminy w Haczowie lub na konto Urzędu Gminy Haczów: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku oddział Haczów

52 8642 1070 2007 7000 0749 0001


Informacje dodatkowe:

 • Małżeństwa nie mogą zawrzeć osoby niemające ukończonych 18 lat, całkowicie ubezwłasnowolnione, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz pozostające w innym związku małżeńskim.
 • Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
 • Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich lub zachować swoje dotychczasowe nazwisko lub połączyć je
  z nazwiskiem drugiego współmałżonka.
 • Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane są po złożeniu kompletu dokumentów oraz podpisaniu zapewnieńprzez narzeczonych.


Tryb odwoławczy:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Haczowie odmawia wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa.

Powiadamia o tym fakcie zainteresowaną osobę na piśmie o przyczynach odmowy.
W ciągu 14 dni od dnia otrzymania tego pisma może złożyć w Sądzie Rejonowym w Brzozowie wniosek o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC są zasadne.
Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012, poz. 788 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194 ze zm.).

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie