Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2018 13:43 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ślub cywilny

Procedura oraz niezbędne dokumenty

Ślub cywilny

Wymagane dokumenty

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński: pełnoletni obywatele polscy

 • ważne dowody osobiste lub ważne polskie paszporty,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

2.Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński: pełnoletni mężczyzna i niepełnoletnia kobieta

 • w/w dokumenty jak w pkt 1,
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

3.Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński : obcokrajowiec

 • ważny paszport – do wglądu,
 • odpis zagranicznego aktu urodzenia*,
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie* – dotyczy osoby rozwiedzionej,
 • odpis aktu zgonu* – dotyczy wdowy / wdowca.
 • dokument z państwa którego obywatelem jest cudzoziemiec o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą*.

Powyższy dokument winien zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Datę i miejsce urodzenia
 • Imiona i nazwiska rodowe rodziców
 • Stan cywilny
 • Klauzulę, że: według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego.

Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym.

Jeżeli uzyskanie w/w dokumentu napotyka trudności lub państwo pochodzenia cudzoziemca nie wydaje tego dokumentu, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnic od obowiązku jego przedłożenia.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się w mowie i piśmie językiem polskim to podczas składania zapewnień, w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Miejsce zawarcia ślubu cywilnego

Ślub cywilny można zawrzeć w każdym usc, bez względu na miejsce zamieszkania nupturienów.

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień od nupturientów oraz ustalenie terminu ślubu wymagają osobistego stawiennictwa osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów).

Termin zawarcia małżeństwa:

Ślub cywilny może się odbyć nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia złożenia w USC kompletu dokumentów i zapewnień przez narzeczonych.

Z ważnych powodów kierownik USC może skrócić termin oczekiwania na ślub cywilny wydając stosowną zezwolenie (opłata 39 zł).

Miejsce zawarcia małżeństwa:

Urząd Stanu Cywilnego w Haczowie

Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński- za dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł,
 • Opłata skarbowa za skrócenie czasu oczekiwania – 39 zł.
 • Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1000 zł

Opłaty należy dokonać w Kasie Urzędu Gminy w Haczowie lub na konto Urzędu Gminy Haczów: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku oddział Haczów

52 8642 1070 2007 7000 0749 0001

Tryb odwoławczy:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Haczowie odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa.

Powiadamia o tym fakcie zainteresowane osoby na piśmie o przyczynach odmowy. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania tego pisma zainteresowane osoby mogą złożyć w Sądzie Rejonowym w Brzozowie wniosek o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC są zasadne. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Informacje dodatkowe:

 • Małżeństwa nie mogą zawrzeć osoby niemające ukończonych 18 lat, całkowicie ubezwłasnowolnione, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz pozostające w innym związku małżeńskim.
 • Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
 • Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich lub zachować swoje dotychczasowe nazwisko lub połączyć je
  z nazwiskiem drugiego współmałżonka.
 • Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
 • Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem usc zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012, poz. 788 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. 2015 r., poz. 180).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.(dz. U. z 2015 r., poz. 194 ze zm.)

*Tłumaczenie dokumentów wydanych w obcym języku:

 • Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub przez konsula

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie