Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 października 2017 07:37 | wersja 5 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Rejestr instytucji kultury

Informacja o rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Haczów oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

I n f o r m a c j a

o rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Haczów oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. rejestr Instytucji Kultury Gminy Haczów prowadzony jest w postaci elektronicznej.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Gmina Haczów prowadząca rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie