Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

22 stycznia 2018 13:40 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat Organizacyjno-Administracyjny


Michalik Aneta - referent - pokój nr 1, tel. 13 439 10 02 wewn. 12, e-mail: [email protected]

zakres obowiązków:

 • Obsługa i ewidencja połączeń centrali telefonicznej,
 • Udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
 • Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji i przesyłek w Urzędzie oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • Aktualizacja tablicy ogłoszeń w UG,
 • Prowadzenie ewidencji: umów-zleceń, umów o dzieło, zamówień
 • Prowadzenie listy obecności i książki wyjść,
 • prowadzenie ewidencji wykorzystywanych urlopów dla pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych

Dominik Kaszuba - informatyk - pokój nr 1, tel. 13 439 10 02 wewn. 13, e-mail: [email protected]

zakres obowiązków:

 • nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej w UG i jednostkach organizacyjnych,
 • nadzór nad ochroną danych osobowych w postaci elektronicznej,
 • nadzór nad prowadzeniem biuletynu informacji publicznej,
 • obsługa informatyczna wyborów,
 • prowadzenie strony internetowej gminy.

Konieczna Maria - inspektor - pokój nr 2, tel. 13 439 10 02 wewn. 16, e-mail: [email protected]

zakres prowadzonych spraw:

 • zawieranie umów dzierżawnych (najem lokali użytkowych),
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych,
 • przygotowywanie uchwał w sprawie wysokości stawek czynszu i opłat związanych z utrzymaniem budynków,
 • naliczanie opłat za wodę, c.o. w budynkach stanowiących własność gminy,
 • organizowanie przetargów na dzierżawę, wynajem, sprzedaż lokali, budynków stanowiących własność gminy,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gosp. rolnym.

Anna Inglot - referent - pokój nr 2, tel. 13 439 10 02 wewn. 16, e-mail: [email protected]

zakres prowadzonych spraw

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy Haczów,
 • współpraca z Sądem Rejonowym,
 • przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy.

Edyta Parysz - Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnej - pokój nr 2, tel. 13 439 10 02 wewn. 16, e-mail: [email protected]

zakres prowadzonych spraw

 • ochrona informacji niejawnej w Urzędzie Gminy Haczów,
 • sprawowanie kontroli nad komisjami inwentaryzacyjnymi.

Ilko Jolanta - Inspektor - pokój nr 8, tel. 13 439 10 02 wewn. 22, e-mail: [email protected]

zakres prowadzonych spraw

 • obsługa Rady Gminy i jej Komisji, w tym: organizowanie i protokołowanie posiedzeń
 • prowadzenie rejestrów uchwał RG, wniosków i opinii Komisji, zbioru przepisów gminnych
 • przekazywanie uchwał do legalizacji, ogłaszania w Dzienniku Urzędowym oraz na stanowiska pracy za pośrednictwem Sekretarza Gminy
 • prowadzenie zadań związanych z wyborami: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, organów samorządu gminnego, ławników ludowych, organów wykonawczych sołectw, sołtysów, referendów

Gabriela Pelczar - podinspektor - pokój nr 17, tel. 13 439 10 02 wewn. 32, e-mail: [email protected]

prowadzi sprawy z zakresu:

 • komunalizacji mienia gminnego,
 • sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących zasób gminny,
 • przekazywania nieruchomości w dzierżawę i użytkowanie wieczyste,
 • naliczania i aktualizowanie opłat z tytułu dzierżawy oraz użytkowania wieczystego gruntów,
 • ustalenia granic i podziału nieruchomości,
 • zakupu nieruchomości niezbędnych dla funkcjonowania gminy.
 

2 kwietnia 2012 11:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Informację udostępniono: 02.04.2012 11:27


Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 1
Michalik Aneta - referent - tel. 13 43 91 002, fax 13 43 91 696
Zakres obowiązków
 • Obsługa i ewidencja połączeń centrali telefonicznej,
 • Udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
 • Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji i przesyłek w Urzędzie oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • Prowadzenie ewidencji: umów-zleceń, umów o dzieło, zamówień
Gospodarka mieniem komunalnym
Konieczna Maria - Inspektor - tel. 13 43 91 002 wewn. 16
Zakres prowadzonych spraw
 • zawieranie umów dzierżawnych (najem lokali użytkowych),
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych,
 • przygotowywanie uchwał w sprawie wysokości stawek czynszu i opłat związanych z utrzymaniem budynków,
 • naliczanie opłat za wodę, c.o. w budynkach stanowiących własność gminy,
 • organizowanie przetargów na dzierżawę, wynajem, sprzedaż lokali, budynków stanowiących własność gminy,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gosp. rolnym
Anna Gadzała - Inspektor - tel. 13 43 91 002 wewn. 32
Zakres prowadzonych spraw
 • Realizacja zadań związanych z komunalizacją mienia gminnego,
 • Przygotowanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących zasób gminny,
 • Organizacja przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących zasób gminny,
 • Przekazywanie nieruchomości w dzierżawę i użytkowanie wieczyste,
 • Naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu dzierżawy oraz użytkowania wieczystego gruntów,
 • Przygotowanie decyzji dotyczących ustalenia granic i podziału nieruchomości,
 • Przygotowanie dokumentacji do dokonania zakupu nieruchomości niezbędnych dla funkcjonowania gminy.
Kadry
Anna Inglot - Referent - tel. 13 43 91 002 wewn. 33
Zakres prowadzonych spraw
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy Haczów,
 • współpraca z Sądem Rejonowym,
 • przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy. 
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnej
Edyta Parysz - Pełnomocnik - tel. 13 43 91 002 wewn. 16
Zakres prowadzonych spraw
 • Ochrona informacji w Urzędzie Gminy Haczów,
 • sprawowanie kontroli nad komisjami inwentaryzacyjnymi.
Obsługa Rady Gminy - pokój nr 8
Ilko Jolanta - Inspektor - Tel. 13 43 91 002 wewn. 22
Zakres prowadzonych spraw
 • Obsługa Rady Gminy i jej Komisji, w tym: organizowanie i protokołowanie posiedzeń
 • Prowadzenie rejestrów uchwał RG, wniosków i opinii Komisji, zbioru przepisów gminnych
 • Przekazywanie uchwał do legalizacji, ogłaszania w Dzienniku Urzędowym oraz na stanowiska pracy za pośrednictwem Sekretarza Gminy
 • Prowadzenie zadań związanych z wyborami: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, organów samorządu gminnego, ławników ludowych, organów wykonawczych sołectw, sołtysów, referendów

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie