Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 lipca 2019 09:59 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych

Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych

Informację udostępniono: 02.04.2012 11:09Sabat Piotr - kierownik referatu. Tel. 13 43 91 002 wewn. 31 e-mail: [email protected]
Zakres obowiązków
 • Kierowanie pracą referatu.
 • Prowadzenie spraw w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych

w Urzędzie Gminy – organizowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych.

 • Koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem wniosków o dofinansowanie zadań

w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony środowiska i komunalnej z funduszy

i programów pomocowych krajowych, Unii Europejskiej i innych.

 • Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji w części dotyczących rozliczeń końcowych

z instytucjami współfinansującymi projekty w zakresie prowadzonych zadań.

 • Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę.
 • Koordynowanie zagadnień związanych z siecią kanalizacyjną na terenie gminy – budowa

urządzeń do oczyszczania ścieków, oczyszczaniem ścieków, współpraca z Zakładem ds.

Obsługi Gospodarki Wodno – Ściekowej.

 • Wydawanie warunków technicznych na przyłącz budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminie, w tym

związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usługi wywozu śmieci, gospodarką

kontenerami, pojemnikami, zakupem worków na śmieci.

 • Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur objętych niniejszym zakresem.
 • 10. Sporządzanie wniosków, opinii i sprawozdawczości wynikającej z prowadzonych zadań.
  Rygiel Andrzej - Inspektor. Tel. 13 43 91 002 wewn. 43 e-mail: arygiel@haczow.pl
  Zakres prowadzonych spraw
  • Prowadzenie zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym:

  - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  - podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do, sporządzaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planu przestrzennej zabudowy,

  - uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji mogących pogorszyć środowisko z właściwymi organami.

  - współudział w sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

  - współudział w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

  - dokonywanie analizy wniosków w sprawie sporządzani lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  - przygotowanie opinii do projektów lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,

  - wydawanie zaświadczeń o położeniu działek.

  • Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o drogach publicznych, w tym:

  - przygotowanie opinii w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,

  - planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i chodników.

  - wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie kar za jego zajęcie bez zezwolenia,

  - oznakowanie dróg gminnych,

  - oświetlenia dróg i placów.

  • Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami sportowymi, w tym realizacja ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego.
  • Współpraca z sołtysami wsi w zakresie inicjatyw gospodarczych, związanych z zakresem utrzymania, budowy, konserwacji gminnej infrastruktury drogowej.
  • Przygotowywanie wniosków o dotacje z funduszy krajowych i Unii Europejskiej w zakresie prowadzonych zadań oraz udział w rozliczeniu końcowym inwestycji.
  • Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur objętych niniejszym zakresem.
  • Sporządzanie wniosków, opinii i sprawozdawczości wynikających z prowadzonych zadań.
   Szmyd Katarzyna - podinspektor - tel. 13 43 91 002 wewn. 30 e-mail: kszmyd@haczow.pl
   Zakres prowadzonych spraw
   • Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej .
   • Przygotowywanie projektów uchwał o ustaleniu liczby punktów sprzedaży napojów

   alkoholowych.

   • Przygotowywanie decyzji o wydanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów

   alkoholowych.

   • Prowadzenie ewidencji zabytków.
   • Nadzór nad produkcją roślinną, zwierzęcą, targami i spędami.
   • Prowadzenie zagadnień związanych z ochroną zwierząt i zwalczaniem wścieklizny.
   • Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, wzywanie do wykonania określonych

   czynności lub stosowanie wykonania zastępczego.

   • Nadzór nad zalesianiem, współpracą z Nadleśnictwem w zakresie wycinki drzew w lasach

   prywatnych.

   • Realizowanie zadań związanych z ochroną przyrody i parków zabytkowych.
   • Przedstawianie opinii w sprawie ustalenia godzin pracy placówek handlowych,

   gastronomicznych i usługowych na terenie gminy.

   • Prowadzenie zagadnień związanych z organizacją turystyki na terenie gminy.
   • Sporządzanie sprawozdawczości wynikającej z zakresu obowiązków.
   • Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie zadań związanych

   z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.

   • Przygotowywanie wniosków o dotacje z funduszy krajowych i Unii Europejskiej

   w zakresie prowadzonych zadań.

    Leczek Grzegorz - referent- Tel. 13 43 91 002 wewn. 42
    Zakres prowadzonych spraw
    • Prowadzenie ewidencji inwestycji.
    • Przygotowanie, realizacja i nadzór remontów i inwestycji komunalnych własnych.
    • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich.
    • Zlecanie wykonania dokumentacji technicznych projektowych.
    • Nadzorowanie prawidłowości wykonywanych robót zgodnie z normami i zasadami wiedzy

    technicznej.

    • Dokonywanie odbioru robót.
    • Rozliczanie realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych.
    • Kontrola robót w okresie pogwarancyjnym.
    • Rozliczanie wykonawców ze zużytych materiałów powierzonych, które zostały

    wbudowane w trakcie realizacji inwestycji.

     Prajsnar Adam- podinspektor - Tel. 13 43 91 002 wewn. 42
     Zakres prowadzonych spraw
     • Prowadzenie spraw z zakresu architektury i nadzoru budowlanego, poprzez:

     - prowadzenie książek obiektu budowlanego dla budynków stanowiących mienie komunalne gminy ( z wyłączeniem budynków oświatowych), sporządzanie okresowych protokołów tychże budynków),

     - prowadzenie nadzoru inwestorskiego wykonywania prac inwestycyjnych i remontowych w ramach posiadanych uprawnień,

     - zlecanie wykonania dokumentacji, projektów budowlanych, technicznych i kosztorysów,

     - współudział w wyborze ofert na wykonanie robót budowlanych,

     - dokonywanie odbioru robót,

     - rozliczanie zrealizowanych inwestycji,

     - ewidencjonowanie materiałów budowlanych zakupionych na realizowane roboty budowlane,

     - odpowiedzialność materialna za materiały inwestycyjne inwestora.

     • Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur i rachunków dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych.
     • Pomoc w opracowaniu wniosków o dofinansowanie w zakresie infrastruktury komunalnej.
     Majcher Marta - referent - Tel. 13 43 91 002 wewn. 30 e-mail: [email protected]
     Zakres prowadzonych spraw
     • Prowadzenie ewidencji i zawieranie umów na wywóz odpadów komunalnych.
     • Dokonywanie okresowych kontroli nieruchomości w zakresie określonym regulaminem

     utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy (kontrola zawarcia umów na wywóz

     odpadów komunalnych).

     • Nadzór nad gospodarowaniem złożami i kopalinami.
     • Pomoc w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie w zakresie infrastruktury drogowej

     i komunalnej.

     • Sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków.
     • Dokonywanie aktualizacji i przygotowywanie sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju

     Lokalnego i Strategii Rozwoju Gminy, Planów Ochrony Środowiska, Planów Gospodarki

     Odpadami.

     • Prowadzenie ewidencji wpłat tytułem: budowy kanalizacji sanitarnej ( w tym Społecznych

     Komitetów Budowy Kanalizacji Sanitarnej).

     Rolniak Marcin- referent - Tel. 13 43 91 002 wewn. 43 e-mail: [email protected]
     Zakres prowadzonych spraw
     • Udzielanie informacji o środowisku.
     • Opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
     • Koordynacja zadań w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych.
     • Nadzorowanie działalności spółek wodnych oraz realizacja spraw związanych z ustawą

     Prawo wodne.

     • Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.
     • Dokonywanie okresowych kontroli zbiorników bezodpływowych.
     • Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych.
     • Pomoc w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie w zakresie infrastruktury ochrony

     środowiska.

     • Sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków.
     • Współpraca z mediami w zakresie promocji gminy.
     • Sprawy z zakresu ochrony zdrowia.
     • Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur objętych niniejszym zakresem.

     Pliki do pobrania

     Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

     Logowanie