Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2012 11:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych

Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych

Informację udostępniono: 02.04.2012 11:09


Sabat Piotr - kierownik referatu. Tel. 13 43 91 002 wewn. 31
Zakres obowiązków
 • koordynacja w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
 • współudział w przeprowadzaniu przetargów i wyborze ofert
 • Pełnomocnik w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • realizacja zadań związanych z regulacją cieków wodnych
 • realizacja zagadnień wynikających z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska w tym m.in.:
  a) wywóz śmieci
  b) gospodarka kontenerami
  c) realizacja regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy
 • koordynacja zagadnień związanych z siecią kanalizacyjną na terenie gminy
 • nadzorowanie działalności spółek wodnych
 • nadzorowanie działalności Samorządowego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Haczowie
 • dokonywanie kontroli metrytorycznej rachunków i faktur dotyczących zadań niniejszego zakresu
Rygiel Andrzej - Inspektor. Tel. 13 43 91 002 wewn. 43
Zakres prowadzonych spraw
 • planowanie przestrzenne 
 • sprawy wynikające z przepisów o drogach publicznych
 • oświetlenie ulic i placów
 • współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi
 • współpraca z sołtysami wsi w zakresie inicjatyw gospodarczych
 • decyzje o warunkach zabudowy - opis procedury
Szmyd Katarzyna - młodszy referent - tel. 13 43 91 002 wewn. 43
Zakres prowadzonych spraw
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie projektów uchwał o ustaleniu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie decyzji o wydanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie ewidencji zabytków,
 • nadzór nad produkcją roślinną, zwierzęcą, targami i spędami
 • prowadzenie zagadnień związanych z ochroną zwierząt i zwalczaniem wścieklizny,
 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
 • przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, wzywanie do wykonania określonych czynności lub stosowanie wykonania zastępczego,
 • nadzór nad zalesianiem, współpraca z Nadleśnictwem w zakresie wycinki drzew w lasach prywatnych,
 • realizowanie zadań związanych z ochroną przyrody i parków zabytkowych,
 • ewidencja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • przedstawianie opinii w sprawie ustalenia godzin pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych na terenie gminy,
 • prowadzenie zagadnień związanych z organizacją turystyki na terenie gminy,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje z funduszu Unii Europejskiej w zakresie prowadzonych zadań
 • współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie zadań związanych z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.
Adam Prajsnar,
Grzegorz Leczek - młodszy referent - Tel. 13 43 91 002 wewn. 42
Zakres prowadzonych spraw
 1. Przygotowanie, realizacja i nadzór remontów i inwestycji komunalnych własnych poprzez:
  ­ - zlecanie wykonania dokumentacji, kosztorysów;
  ­ - organizowanie przetargów;
  ­ - współudział w wyborze ofert;
  ­ - nadzorowanie prawidłowości wykonywanych robót zgodnie z normami i zasadami wiedzy technicznej;
  ­ - dokonywanie odbioru robót;
  ­ - rozliczanie pod względem materiałowym realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych;
  ­ - kontrola robót w okresie pogwarancyjnym
 2. Stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie realizowanych zadań.
 3. Ewidencjonowanie materiałów budowlanych zakupionych na reelizowane remonty i inwestycje.
 4. Rozliczanie zużytych materiałów lub przekazywanie na rzecz wykonawcy.
 5. Odpowiedzialność materialna za materiały inwestycyjne inwestora.
 6. Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur i rachunków dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie