Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 lipca 2019 10:03 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych


Sabat Piotr - kierownik referatu. Tel. 13 43 91 002 wewn. 31 e-mail: [email protected]
Zakres obowiązków

 • Kierowanie pracą referatu.
 • Prowadzenie spraw w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w Urzędzie Gminy – organizowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych.
 • Koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony środowiska i komunalnej z funduszy i programów pomocowych krajowych, Unii Europejskiej i innych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji w części dotyczących rozliczeń końcowych z instytucjami współfinansującymi projekty w zakresie prowadzonych zadań.
 • Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę.
 • Koordynowanie zagadnień związanych z siecią kanalizacyjną na terenie gminy – budowa urządzeń do oczyszczania ścieków, oczyszczaniem ścieków, współpraca z Zakładem ds. Obsługi Gospodarki Wodno – Ściekowej.
 • Wydawanie warunków technicznych na przyłącz budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminie, w tym związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usługi wywozu śmieci, gospodarką kontenerami, pojemnikami, zakupem worków na śmieci.
 • Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur objętych niniejszym zakresem.
 • Sporządzanie wniosków, opinii i sprawozdawczości wynikającej z prowadzonych zadań.

Rygiel Andrzej - Inspektor. Tel. 13 43 91 002 wewn. 43 e-mail: arygiel@haczow.pl
Zakres prowadzonych spraw
 • Prowadzenie zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do, sporządzaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planu przestrzennej zabudowy,

- uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji mogących pogorszyć środowisko z właściwymi organami.

- współudział w sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- współudział w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

- dokonywanie analizy wniosków w sprawie sporządzani lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- przygotowanie opinii do projektów lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,

- wydawanie zaświadczeń o położeniu działek.

 • Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o drogach publicznych, w tym:

- przygotowanie opinii w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,

- planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i chodników.

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie kar za jego zajęcie bez zezwolenia,

- oznakowanie dróg gminnych,

- oświetlenia dróg i placów.

 • Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami sportowymi, w tym realizacja ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego.
 • Współpraca z sołtysami wsi w zakresie inicjatyw gospodarczych, związanych z zakresem utrzymania, budowy, konserwacji gminnej infrastruktury drogowej.
 • Przygotowywanie wniosków o dotacje z funduszy krajowych i Unii Europejskiej w zakresie prowadzonych zadań oraz udział w rozliczeniu końcowym inwestycji.
 • Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur objętych niniejszym zakresem.
 • Sporządzanie wniosków, opinii i sprawozdawczości wynikających z prowadzonych zadań.
Szmyd Katarzyna - podinspektor - tel. 13 43 91 002 wewn. 30 e-mail: kszmyd@haczow.pl
Zakres prowadzonych spraw
 • Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej .
 • Przygotowywanie projektów uchwał o ustaleniu liczby punktów sprzedaży napojów

alkoholowych.

 • Przygotowywanie decyzji o wydanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych.

 • Prowadzenie ewidencji zabytków.
 • Nadzór nad produkcją roślinną, zwierzęcą, targami i spędami.
 • Prowadzenie zagadnień związanych z ochroną zwierząt i zwalczaniem wścieklizny.
 • Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, wzywanie do wykonania określonych

czynności lub stosowanie wykonania zastępczego.

 • Nadzór nad zalesianiem, współpracą z Nadleśnictwem w zakresie wycinki drzew w lasach

prywatnych.

 • Realizowanie zadań związanych z ochroną przyrody i parków zabytkowych.
 • Przedstawianie opinii w sprawie ustalenia godzin pracy placówek handlowych,

gastronomicznych i usługowych na terenie gminy.

 • Prowadzenie zagadnień związanych z organizacją turystyki na terenie gminy.
 • Sporządzanie sprawozdawczości wynikającej z zakresu obowiązków.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie zadań związanych

z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.

 • Przygotowywanie wniosków o dotacje z funduszy krajowych i Unii Europejskiej

w zakresie prowadzonych zadań.

Leczek Grzegorz - referent- Tel. 13 43 91 002 wewn. 42
Zakres prowadzonych spraw
 • Prowadzenie ewidencji inwestycji.
 • Przygotowanie, realizacja i nadzór remontów i inwestycji komunalnych własnych.
 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich.
 • Zlecanie wykonania dokumentacji technicznych projektowych.
 • Nadzorowanie prawidłowości wykonywanych robót zgodnie z normami i zasadami wiedzy

technicznej.

 • Dokonywanie odbioru robót.
 • Rozliczanie realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych.
 • Kontrola robót w okresie pogwarancyjnym.
 • Rozliczanie wykonawców ze zużytych materiałów powierzonych, które zostały

wbudowane w trakcie realizacji inwestycji.

Prajsnar Adam- podinspektor - Tel. 13 43 91 002 wewn. 42
Zakres prowadzonych spraw
 • Prowadzenie spraw z zakresu architektury i nadzoru budowlanego, poprzez:

- prowadzenie książek obiektu budowlanego dla budynków stanowiących mienie komunalne gminy ( z wyłączeniem budynków oświatowych), sporządzanie okresowych protokołów tychże budynków),

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego wykonywania prac inwestycyjnych i remontowych w ramach posiadanych uprawnień,

- zlecanie wykonania dokumentacji, projektów budowlanych, technicznych i kosztorysów,

- współudział w wyborze ofert na wykonanie robót budowlanych,

- dokonywanie odbioru robót,

- rozliczanie zrealizowanych inwestycji,

- ewidencjonowanie materiałów budowlanych zakupionych na realizowane roboty budowlane,

- odpowiedzialność materialna za materiały inwestycyjne inwestora.

 • Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur i rachunków dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Pomoc w opracowaniu wniosków o dofinansowanie w zakresie infrastruktury komunalnej.
Majcher Marta - referent - Tel. 13 43 91 002 wewn. 30 e-mail: [email protected]
Zakres prowadzonych spraw
 • Prowadzenie ewidencji i zawieranie umów na wywóz odpadów komunalnych.
 • Dokonywanie okresowych kontroli nieruchomości w zakresie określonym regulaminem

utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy (kontrola zawarcia umów na wywóz

odpadów komunalnych).

 • Nadzór nad gospodarowaniem złożami i kopalinami.
 • Pomoc w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie w zakresie infrastruktury drogowej

i komunalnej.

 • Sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków.
 • Dokonywanie aktualizacji i przygotowywanie sprawozdań z realizacji Planu Rozwoju

Lokalnego i Strategii Rozwoju Gminy, Planów Ochrony Środowiska, Planów Gospodarki

Odpadami.

 • Prowadzenie ewidencji wpłat tytułem: budowy kanalizacji sanitarnej ( w tym Społecznych

Komitetów Budowy Kanalizacji Sanitarnej).

Rolniak Marcin- referent - Tel. 13 43 91 002 wewn. 43 e-mail: [email protected]
Zakres prowadzonych spraw
 • Udzielanie informacji o środowisku.
 • Opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Koordynacja zadań w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych.
 • Nadzorowanie działalności spółek wodnych oraz realizacja spraw związanych z ustawą

Prawo wodne.

 • Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.
 • Dokonywanie okresowych kontroli zbiorników bezodpływowych.
 • Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych.
 • Pomoc w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie w zakresie infrastruktury ochrony

środowiska.

 • Sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków.
 • Współpraca z mediami w zakresie promocji gminy.
 • Sprawy z zakresu ochrony zdrowia.
 • Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur objętych niniejszym zakresem.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie