Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

4 września 2013 13:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Rada Gminy Haczów

Rada Gminy Haczów

Informację udostępniono: 04.09.2013 13:50


Rada Gminy Haczów
VI kadencji (2010 - 2014)

Ryszard Błaż - Przewodniczący Rady

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Haczów w piątki od 8:00 do 10:00 (pok. nr 8)

W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy Haczów przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Haczów (pokój nr 8). Tel. kontaktowy: 606-759-953

Tadeusz Wójcik - Wiceprzewodniczący Rady
Grażyna Boczar - Radny
Kazimierz Cwynar - Radny
Andrzej Gromek - Radny
Mieczysław Józefczyk - Radny
Sławomir Kasprzycki - Radny
Józef Kołodziej - Radny
Edward Matusz - Radny
Edward Mróz - Radny
Andrzej Szajna - Radny
Robert Szmyd - Radny
Piotr Śmietana - Radny
Piotr Tasz - Radny
Stanisław Wojtoń - Radny
  

 

28 stycznia 2015 13:47 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Rada Gminy Haczów

36-213 Haczów 573, tel. 13 43 910 02 wewn. 22

Rada Gminy Haczów VII kadencji (2014 - 2018)

Tasz Piotr – Przewodniczący Rady Gminy Haczów

Szmyd Robert – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Haczów

Radni Rady Gminy Haczów:

Cynkar Józef

Józefczyk Mieczysław

Rozenbajgier Marek

Błaż Andrzej

Wójcik Tadeusz

Siudyła Jan

Filak Grzegorz

Kołodziej Józef

Gromek Andrzej

Śmietana Piotr

Kielar Roman

Szafraniec Robert

Prejsnar Marek

Komisje Stałe Rady Gminy

Uchwała o powołaniu Komisji Rewizyjnej
w następującym składzie:

Tadeusz Wójcik - Przewodniczący

Robert Szafraniec - członek

Józef Cynkar - członek

Roman Kielar- członek

Piotr Śmietana- członek

Uchwała o powołaniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
w następującym składzie:

Robert Szafraniec - Przewodniczący

Marek Rozenbajgier - członek

Grzegorz Filak - członek

Józef Cynkar - członek

Andrzej Błaż- członek

Uchwała o powołaniu Komisji Samorządu i Budżetu
w następującym składzie:

Mieczysław Józefczyk - Przewodniczący

Józef Kołodziej - członek

Andrzej Gromek - członek

Marek Prejsnar - członek

Jan Siudyła- członek

Roman Kielar - członek

Tadeusz Wójcik- członek

W sprawach przyjmowania skarg i wniosków

Przewodniczący Rady Gminy Haczów pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Haczów - Biuro Rady Gminy Haczów - pokój nr 8

- po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania

Kontakt do Biura Rady Gminy (13) 439 10 02 wew. 22

Zadania Rady Gminy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta, burmistrza
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa wyżej,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia ,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Haczów oraz planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie