Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

4 września 2013 13:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Rada Gminy Haczów

Rada Gminy Haczów

Informację udostępniono: 04.09.2013 13:50


Rada Gminy Haczów
VI kadencji (2010 - 2014)

Ryszard Błaż - Przewodniczący Rady

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Haczów w piątki od 8:00 do 10:00 (pok. nr 8)

W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy Haczów przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Haczów (pokój nr 8). Tel. kontaktowy: 606-759-953

Tadeusz Wójcik - Wiceprzewodniczący Rady
Grażyna Boczar - Radny
Kazimierz Cwynar - Radny
Andrzej Gromek - Radny
Mieczysław Józefczyk - Radny
Sławomir Kasprzycki - Radny
Józef Kołodziej - Radny
Edward Matusz - Radny
Edward Mróz - Radny
Andrzej Szajna - Radny
Robert Szmyd - Radny
Piotr Śmietana - Radny
Piotr Tasz - Radny
Stanisław Wojtoń - Radny
  

 

6 listopada 2013 09:55 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Rada Gminy Haczów

Informacje o Radzie Gminy Haczów, jej składzie, komisjach i zadaniach.

Rada Gminy Haczów

VI kadencji (2010 - 2014)

Ryszard Błaż - Przewodniczący Rady

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Haczów w piątki od 8:00 do 10:00 (pok. nr 8)

W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy Haczów przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Haczów (pokój nr 8). Tel. kontaktowy: 606-759-953 

Tadeusz Wójcik - Wiceprzewodniczący Rady

Grażyna Boczar - Radny

Kazimierz Cwynar - Radny

Andrzej Gromek - Radny

Mieczysław Józefczyk - Radny

Sławomir Kasprzycki - Radny

Józef Kołodziej - Radny

Edward Matusz - Radny

Edward Mróz - Radny

Andrzej Szajna - Radny

Robert Szmyd - Radny

Piotr Śmietana - Radny

Piotr Tasz - Radny

Stanisław Wojtoń - Radny


Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

Edward Matusz - Przewodniczący Komisji

Sławomir Kasprzycki - Członek Komisji

Grażyna Boczar - Członek Komisji

Mieczysław Józefczyk - Członek Komisji

Edward Mróz - Członek Komisji


Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Józef Kołodziej - Przewodniczący Komisji

Grażyna Boczar - Członek Komisji

Piotr Śmietana - Członek Komisji

Mieczysław Józefczyk - Członek Komisji

Mróz Edward - Członek Komisji


Komisja Samorządu i Budżetu

Piotr Tasz - Przewodniczący Komisji

Stanisław Wojtoń - Członek Komisji

Robert Szmyd - Członek Komisji

Andrzej Gromek - Członek Komisji

Józef Kołodziej - Członek Komisji

Kazimierz Cwynar - Członek Komisji

Andrzej Szajna - Członek Komisji


Zadania Rady Gminy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,

 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta, burmistrza

 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • uchwalanie programów gospodarczych,

 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa wyżej,

 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia ,

 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie