Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2013 10:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznych, będących w posiadaniu Gminy Haczów, w celu ich ponownego wykorzystania.
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.)

Zasady udostępniania informacji publicznych, będących w posiadaniu Gminy Haczów, w celu ich ponownego wykorzystania.

 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą z BIP Gminy Haczów jest zobowiązany w tym zakresie do:
  1. poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej
  2. poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej dostępnej na stronie BIP
  3. poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej ze strony BIP w pierwotnej formie, z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1. może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.
 3. Osoba odpowiedzialna za BIP Gminy Haczów nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym

 1. Informacje publiczne udostępniane są w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy informacja publiczna nie została udostępniona na stronie BIP, bądź gdy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 2. Gmina Haczów określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy;
 3. Gmina Haczów może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy nakładaniu opłaty uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Haczów, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), z tym, że:
  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust.8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Gmina Haczów uzyskała dany utwór.
 3. Do skarg rozpatrywanych w postepowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153, poz.1270 z późn.zm.) z tym, że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie