Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2019 15:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Ogłoszenie o zamówieniu

dotyczy: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów

Haczów, dnia 30.07.2019 r.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.271.23..2019


W związku z realizacją zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów” w ilości 236,325 Mg unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest (demontażu, zbierania, transportu) w tym 36 Mg demontażu wyrobów zawierających azbest , i 200,325 Mg zbierania wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy Haczów zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację w/w zadania .


Ofertę wraz należy sporządzić w oparciu o dołączony Załącznik Nr 1. i złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie w formie pisemnej lub elektronicznej ( e mail) w terminie do dnia 14.08.2019 r.


Termin wykonania prac objętych zamówieniem : do 25.10.2019 r.


Powyższe zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. W przypadku nie uzyskania dofinansowania, Zamawiający będzie zmuszony do unieważnienia niniejszego postepowania.


Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro nie będą stosowane procedury zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z póź. zm.)


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie