Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 listopada 2019 13:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów w 2020 r.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616163-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.1.11.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów w 2020 r.” Usługa polegać będzie na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Haczów obejmujących miejscowości: Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Jabłonica Polska, Malinówka w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje: I. Odbiór i transport do RIPOK w Krośnie niżej wymienionych odpadów komunalnych z terenu gminy Haczów: 1) zmieszane odpady komunalne 2) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów Zamawiający informuje, że ma zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Krosno dotyczącą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z terenu Gminy Haczów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Krośnie. W związku z §3 ust 4 ww. porozumienia Zamawiający informuje o wymogu dotyczącym przekazywania w/w odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów do RIPOK w Krośnie. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. poz. 1289) tj. przyczyn uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych w RIPOK w Krośnie, Wykonawca zapewnia przekazanie odpadów do instalacji zastępczych wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. II. Odbiór, transport i zagospodarowanie niżej odpadów komunalnych: 1) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 2) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 3) odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 4) popioły paleniskowe, 5) odpady wielkogabarytowe, 6) odpady niebezpieczne, 7) odpady budowlane i rozbiórkowe 8) opony z pojazdów mechanicznych za wyjątkiem opon z pojazdów rolniczych. 9) odpady biodegradowalne 10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny III.1 Odbiór transport i zagospodarowanie zgromadzonych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK); 1.PSZOK planowany jest do utworzenia na terenie gminy Haczów w roku 2020. Punkt przyjmował będzie następujące rodzaje odpadów: roślinne odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2, 90500000-2, 90510000-5, 05130000-6, 05140000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 635868.19
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: ul. Hankówka 28
Kod pocztowy: 38-200
Miejscowość: Jasło
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 872727.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 872727.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 872727.00
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie