Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 listopada 2019 13:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionów ”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611722-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.771.2.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionów ”, realizowanego na działkach o nr 972, 1012/1, 1012/2, 1013, 1014, 1015,1027,1028, 1031,1032, 1033/1, 1033/2, 1036/1, 1040/1 w miejscowości Jasionów -etap I Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia społeczności lokalnej w miejscowości Jasionów poprzez budowę oświetlenia ulicznego. 2.Charakterystyka robót. W zakres robót do wykonania wchodzą: 1) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III - IV - 147 m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 459 m 3) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami : 7 m 4) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 466 m, 5) Urządzenia rozdzielcze (zestawy ) na fundamentach – 1 szt. 6) Zasypanie rowów dla kabli ,mechanicznie grunt kategorii III –IV : 147 m3, 7) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup do 100 kg stalowy: 9 szt. 8) Montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupie: 9 szt. 9) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 9 szt. 10) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy- 9 kpl. 11) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 9 szt. 12) Mocowanie tabliczek opisowych , przyklejanie – 10 szt. 13) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających: 466 m 14)Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy: 2 szt. 15) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy : 4 szt. 16) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 4 żyłowy – 10 odcinków 17) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 10 szt. 18) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy: 9 szt. 19) Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza 1 kpl. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia oraz w projektach budowlanych .
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 34000000-7, 45315100-9, 45232210-7, 45315300-1, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 56908.53
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: ul. Szczepana 11
Kod pocztowy: 38-457
Miejscowość: Świerzowa Polska
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 56500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59538.79
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie