Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 listopada 2019 11:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+627- 0+762 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap IV

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604995-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+627- 0+762 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap IV
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.2.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn.. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+627- 0+762 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap IV Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia społeczności lokalnej oraz wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości, Jabłonica Polska Charakterystyka robót. W ramach inwestycji, przewiduje się budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 115726R Jabłonica Polska - Kombornia w km 0+627- 0+762 wraz z budową podziemnych urządzeń uzbrojenia terenu w celu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej. Przewiduje się wykonanie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, obrzeża betonowego 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, warstw konstrukcyjnych chodnika wraz z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje: - roboty przygotowawcze, - wytyczenie robót - zdjęcie warstwy humusu - rozbiórka elementów drogi - roboty ziemne - wykonanie wykopów - wykonanie nasypów - odwodnienie korpusu drogowego, - kanalizacja deszczowa - podbudowa, - warstwa odcinająca - podbudowa z kruszywa łamanego - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - podbudowa z chudego betonu - podbudowa z betonu asfaltowego - nawierzchnie, - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna - zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi - roboty wykończeniowe, - umocnienie skarp , rowów i ścieków - elementy ulic, - krawężniki betonowe - wykonanie ścieków prefabrykowanych - inne roboty, - zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne Zakres prac przewidziany do realizacji: 1.Wymagania ogólne (koszty dostosowania do warunków kontaktowych ) – 1 kpl. (ryczałt) 2. Roboty pomiarowe – 0,135 km 3. Usunięcie humusu gr. do 15 cm wraz z odwozem: 443,2 m2 4. Rozbiórka elementów drogi; 82,3 m2 5. Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami: 44 m 6. Odkopanie części przelotowych przepustów pod zjazdami z odwozem gruzu: 22 m3 7. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gł. 10 cm z odwiezieniem urobku: 81 m2 8. Wykonanie wykopów koparkami wraz z odwozem urobku: 55,10 m3 9. Wykonanie i formowanie nasypów : 47,38 m3 10. Wykonanie wzmocnienia podłoża z kruszywa naturalnego o gr. 20 cm pod płytę denną studzienek : 1,21 m3 11. Wykonanie płyty dennej: 1,21 m3 12. Wykonanie studzienek ściekowych z korpusu polietylenowego: 1 szt. 13. Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych : 1 szt. 14. Wykonanie kompletnej studni połączeniowej z kręgów betonowych o średnicy 800 mm: 3 szt. 15. Wykonanie kanału odwodnienia drogi z rur tworzywa sztucznego o śr 160 mm – 35,00 m 16. Wykonanie przykanalików od studzienek ściekowych w krawędzi jezdni przy krawężniku do rowu drogowego po przeciwnej stronie drogi metodą podwiertu : 13 m 17. Wykonanie warstwy odcinającej: 413,92 m2 18. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego: 168 m2 19. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod konstrukcję zjazdów : 82 m2 20. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o gr. 20 cm pod konstrukcje poszerzenia jezdni : 67,50 m2 21. Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, warstwa po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję poszerzenia jezdni : 128,25 m2 22. Wykonanie podbudowy zasadniczej zjazdów z betonu C8/10 po zagęszczeniu 20 cm: 25,30 m2 23. Wykonanie podbudowy zasadniczej na poszerzeniu jezdni z betonu asfaltowego po zagęszczeniu gr. 7 cm: 135 m2 24. Wykonanie warstwy ścieralnej na poszerzeniu jezdni z betonu asfaltowego AC 11S : 148,5 m2 25. Zabezpieczenie styku nawierzchni poprzez ułożenie siatki z tworzywa sztucznego : 135,00 m2 26. Umocnienie skarp betonową płytą ażurową: 160 m2 27. Ustawienie krawężników betonowych : 135,00 m 28. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej: 168 m2 29. Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej: 120,0 m 30. Wykonanie ścieków powierzchniowych za chodnikiem o grubości elementu 10 cm - 106 m 31. Wykonanie części przelotowej przepustów pod zjazdami z rur karbowanych z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm : 24 m 32. Obramowanie zjazdów z obrzeży betonowych: 2 m 33. Obramowanie zjazdów z krawężników: 4 m 34. Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonowej kostki brukowej: 15,3 m2 35. Wykonanie warstwy wiążącej na zjazdach z betonu asfaltowego : 42,10 m2 36. Wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach z betonu asfaltowego: 42,10 m2 37. Wykonanie odwodnienia liniowego na zjazdach : 10 m 38. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza : 0,135 km 2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w załączniku nr 2 do SIWZ. ( opis przedmiotu zamówienia), dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45100000-8, 45112000-5, 45231000-5, 45233000-9, 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 99139.16
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Drogbud Golcowa PRO sp. z o.o.
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: Golcowa 89
Kod pocztowy: 36-231
Miejscowość: Golcowa
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 148978.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 148978.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154987.66
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie