Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2019 16:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

dot. przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów.

GŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 607328-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.

Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IIG.271.2.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów ”. Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia społeczności lokalnej w miejscowościach Haczów i Wzdów poprzez budowę oświetlenia ulicznego. 2.Charakterystyka robót. W zakres robót do wykonania wchodzą: 1. Budowa oświetlenia kładki pieszo jezdnej na działkach o nr ew. 1982, 2122/1, 2145/7, 2145/8 w miejscowości Haczów - Wygon. 1) Kopanie rowów dla kabli, ręcznie , grunt kategorii III - 3,8 m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 13 m 3) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 21 m, 3) Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami : 8 m 4) Urządzenia rozdzielcze (zestawy ) na fundamentach – 1 szt. 5) Zasypanie rowów dla kabli, ,ręcznie grunt kategorii III : 3,8 m3, 6) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup do 300 kg stalowy: 1 szt. 7) Montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupie: 1 szt. 8) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 1 szt. 9) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy- 1 kpl. 10) Montaż tabliczek bezpiecznikowych ,złącza IZK – 1 szt. 11) Układanie uziomów w rowach kablowych: 12 m 12) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce: 12 szt. 13) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 3 żyłowy – 2 odcinki 14) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 2 szt. 15) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy: 1 szt. 16) Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza 1 kpl. 2. Budowa dwóch stanowisk oświetleniowych hybrydowych doświetlających kładki na rzece Wisłok w miejscowości Haczów. 1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup do 300 kg stalowy (analogia - lampa hybrydowa) : 2 szt. 2) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 2 szt. 3)Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie : 2 szt. 4) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających: 30 m 5) Mechaniczne ścinanie drzewa z karczowaniem pni : 2 szt. 6) Wywożenie pni i korzeni: 2 szt. 7) Rozebranie i układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych : 4 m2 8) Kalkulacja indywidualna , uruchomienie i pomiary lampy : 2 kpl 9) Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza : 2 kpl.. 3) Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ew. 1141/2,1141/30, 1141/31, 1148/22, 1148/23, 2100, 2184/1, 2227/4 w miejscowości Wzdów-etap I 1) Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie , grunt kategorii III – IV – 7,7m3, 2) Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi 140 mm: 24 m 3) Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m – 24 m, 4) Urządzenia rozdzielcze (zestawy ) na fundamencie prefabrykowanym – 1 szt. 5) Zasypanie rowów dla kabli, ,mechanicznie grunt kategorii III –IV : 7,7 m3, 6) Montaż i stawianie słupów bliźniaczych żelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w terenie płaskim : 2 szt. 7) Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim : 1 szt. 8) Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belka ustojową w terenie płaskim : 1 szt. 9) Montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupie: 5 szt. 10) Układanie kabli na słupach betonowych , bezpośrednio na słupie : 4 m 11) Układanie kabli na słupach betonowych do rur osłonowych : 3 m 12) Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych : 0,194 km 13) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku: 5 szt. 14) Montaż skrzynki bezpiecznikowej : 5 szt. 15) Montaż ogranicznika przepięć : 1 szt. 16) Mocowanie tabliczek opisowych , przyklejanie: 1 szt. 17) Montaż uziomów lub przewodów uziemiających: 24 m 18) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce przewód kabelkowy do 16 mm2: 2 szt. 19) Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce przewód pojedynczy do 50 mm2: 4 szt. 20) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 4 żyłowy – 3 odcinki 21) Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej , kabel nn, 2 żyłowy ( analogia – przewód napowietrzny – 1 odcinek 22) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy: 2 szt. 23) Badania i pomiary instalacji uziemiającej , piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiar pierwszy: 5 szt. 24) Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza 1 kpl. 3. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia oraz w projektach budowlanych .

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 34000000-7, 45315100-9, 45232210-7, 45315300-1, 45316100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 47721.05

Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: FHU ALMAX Aneta Liwosz ,

Email wykonawcy: [email protected]

Adres pocztowy: ul. Szczepana 11

Kod pocztowy: 38-457

Miejscowość: Świerzowa Polska

Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 63980.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 63980.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63980.00

Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie